ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ BAZI ÖZELLİKLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 84-104
Year-Number: 2016-4

Abstract

Bu çalışma 2014-2015 akademik yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalında, Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarını İnceleme dersini alan öğrenciler ile yürütülmüştür. Çalışma kapsamında, ders kitapları «fiziksel nitelikleri, içerik özellikleri, programa uygunlukları, dil ve anlatım düzeyleri ve görsel anlatım öğeleri» olmak üzere 5 boyutta incelenmiştir. Her çalışma öncesinde öğrencilere, odaklanılacak inceleme boyutunun kuramsal ve kavramsal çerçevesi ve inceleme boyutuna yönelik ölçütler hakkında eğitim verilmiştir. İlgili boyutlar için tek bir kaynak referans alınmamış; her boyut için ayrı ayrı olmak üzere öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı, akademisyenler, öğretmenler ve çeşitli meslek kuruluşlarının görüş, eleştiri ve önerileri çok perspektifli olarak tanıtılmıştır. İnceleme ölçütlerinin hazırlanmasında ulusal mevzuat, UNESCO’nun tavsiye kararları, ulusal ve uluslararası meslek örgütlerinin önerileri ve akademik çalışmalar temel alınmış ve her bir boyut için 3 Adımlı Ölçek tipinde ölçme aracı hazırlanmıştır. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda okutulmakta olan kitapların üniteleri öğretmen adaylarına bireysel ya da küçük çalışma grupları oluşturacak şekilde dağıtılmış ve ünitelerin bir çalışma takvimi çerçevesinde adım adım analizi sağlanmıştır. Çalışma gruplarına tarama çalışmaları öncesinde, taranacak ölçütlerin bazıları hakkında çeşitli tarama teknikleri önerilerinde bulunulmuştur. Sonuç olarak kitapların nasıl olduğunu değilse de onların kullanıcıları olacak öğretmen adayları tarafından nasıl görülüp algılandıklarını ortaya koyan ayrıntılı bulgular elde edilmiştir.

Keywords

Abstract

This study was conducted with the students who were taking Review of Social Studies Textbooks programme in Uludağ University, Faculty of Education, Social Studies Education of Department of Primary Education in 2014-2015 academic year. In the scope of the study, textbooks were reviewed in 5 factors which are «physical characteristics, content properties, applicability for the programme, level of language and expression, visual expression elements» Before each study, students had training with regard to theoretical and conceptual frame of the review factor to be focused on and the criteria for that review factor. One single resource was not taken as reference for the relevant factors; opinions, criticisms and suggestions of Ministry of National Education, academicians, teachers and various occupational institutions were presented to students as multi perspective individually for each factor. In preparation of review criteria; national legislation, UNESCO recommendations, suggestions of national and international professional organizations and academic studies were taken as basis, and 3 Step Scale type measuring instrument was prepared for each factor. Units of the books which are studied at the 5th, 6th and 7th grades of secondary school were delivered to the prospective teachers by forming individual or small study groups, and analysis of the units were made step by step within the frame of a study programme. Before the survey studies, study groups were suggested various survey techniques regarding some of the criteria to be reviewed. In conclusion, although not regarding how the books were, detailed findings were obtained that reveal how they were considered and perceived by the prospective teachers who will be the users of those books.

Keywords