GELENEKDEN ÇAĞDAŞA METAL GRAVÜR SANATI

Author:

Number of pages: 261-283
Year-Number: 2016-4

Abstract

Bu makalenin amacı; Metal Gravür Sanatı’nda çalışmak ve eser vermek isteyen sanatçılara geçmişden geleceğe metel gravür baskının gelişim süreçlerini göstermek ve bu konuda bir ışık tutmaktır. Metal Gravür Sanatı’nın tarihsel gelişimi hakkında açıklamalar yapmaktır. Metal gravür baskı , sanatçının, kişisel üslubunu ifade etmesi açısından, bir anlatım dili olarak tercih edilir. Metal gravür baskının sunduğu teknik çeşitlilikleri, kişinin anlatım diline katkıda bulunmaktadır. Bu bağlamda, kişinin işlediği konuya, takındığı tavra uygun, farklı görsel anlatımlar sağlamaktadır. Teknolojinin gelişimi her alanda olduğu gibi baskı sanatını da etkilemiş, sanatçılar hem kullandıkları tekniklerde, hem de tasarımlarında bu modernleşme çabalarını hissettirmişlerdir. Metal Gravür Sanatı’nda ki modern uygulama teknikleri ve bu alanda çalışan sanatçıların çalışmalarına yer verilecektir. Metal Gravür; 1950’lerden sonra dünyanın her tarafında yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmış, günümüze dek bazı sanat dalları gibi özgün bir sanat dalı olarak kabul edilmiştir. 1980’ lerin sonlarına doğru özgün baskı sanatçıları özellikle Avrupa ‘da sağlık ve çevre konusunda bilinçlenmeye başlamışlardır. Yaptıkları çalışmaları ve tekniğinin getirmiş olduğu kimyasal etkilerin sanatçının kendisine, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden nasıl oluşturulabileceğinin sorgulamasına girmişlerdir. Bütün bu zararlarına rağmen Metal Gravür sanatından ayrılamayan sanatcılara, Non-Toxıc Baskı sanatı farklı bir perspektif kazandırmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this article; Metal Engraving art work and artists who want to work in the past to the future development of the engraving dominant göstermekv metel to shed some light on this issue.Make a statement about the historical development of art metal engraving, metal etching, the artist's terms to express your personal style is preferred as an expression language. technical diversity offered by the dominant metal engraving, people contribute to the expression language. In this context, people committed to the issue, according to the attitude adopted, provide different visual expressions. The development of technology has affected the printing art, as in all fields, artists and the techniques they use, they feel that modernization efforts in both design. Application of modern techniques in metal engraving art, and will be included in the work of artists working in this field. Metal Engraving; after 1950 it had been used intensively all over the world, such as some forms of art until today has been recognized as a unique art form. 1980 's, especially towards the end of printmaking artists in Europe began to be aware of health and the environment. Their work and techniques of chemical effects brought by the artist himself, entered the question how to build without harming human health and the environment. Traditional metal engraving art are described in the damage they cause to human health. Despite all these losses can not be separated from the artists to the art of metal engraving, non-toxic art of printing has brought a different perspective.

Keywords