KIRSAL KESİMDE ÇALIŞAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

Author:

Number of pages: 140-158
Year-Number: 2016-4

Abstract

Bu çalışmanın genel amacı, kırsal kesimde görev yapan sınıf öğretmenlerinin matematik öğretiminde karşılaştıkları sorunları belirlemektir. Çalışmanın verileri, Van ilinin Muradiye ilçesine bağlı köy yerleşim yerlerinde görev yapan 122 sınıf öğretmeninden “Kırsal Kesim Matematik Öğretimi Sorunları Ölçeği” yoluyla toplanmıştır. Elde edilen verilerin yüzde ve frekansları hesaplanmış ve yoklanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, kırsal kesimde çalışan sınıf öğretmenlerinin; mesleki gelişimlerine, matematik müfredatına, fiziksel koşullara ve sınıfların öğrenme kültür ve iklimini etkileyen öğretmen-öğrenci-aile paydaşlarına yönelik karşılaştıkları sorunların temelinde kırsal kesimdeki mevcut durumun ve kırsal gerçeğinin göz ardı edilmesi bulunmaktadır.

Keywords

Abstract

The general aim of this study is to determinate the problems which the primary school teachers may come across while teaching matematical problems for the teachers who study in the of countryside. The dates of the study were gotton from 122 primary schol teachers who study in the settles of the villages connected to Muradiye town Van city. The rates and the frecances of the dates got, werw counted and controlled by the way of the countryside place Maths teaching problems value acording to the researching results; the available position in the contryside an the real of countryside have been considered in the base of the problems which the teachers met, on the other hand, teacher student and family affeet the culture climate and learning of the classes, the primary school teachers of their Professional improving , maths curriculum and physical conditions have been considered.

Keywords