TATİL YERİ SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER: YERLİ TURİSTLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 212-226
Year-Number: 2016-4

Abstract

Bu çalışmanın amacı, yerli turistlerin tatil yeri seçiminde satın alma kararını verirken hangi faktörlerden etkilendiklerini ve hangi tüketici gruplarının hangi faktörlere daha çok önem verdiklerini tespit etmektir. Bu kapsamda literatürdeki benzer çalışmalardan bir kavramsal çerçeve oluşturulmuş daha sonra anket yöntemi ile veriler toplanmıştır. Toplanan verilerin analizi SPSS istatistik programı ile yapılmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda tatil yeri seçimini etkileyen faktörler 7 başlıkta (hizmet kalitesi ve güvenlik; doğal miras ve memnuniyet; deniz, havuz ve eğlence; konum, alışveriş ve sağlık imkanları; tanıtım ve marka imajı; çocuk imkanları ve deneme ile fiyat ve ulaşım kolaylığı) toplanmıştır. Daha sonra bu faktörler ile demografik özellikler arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Konum, alışveriş ve sağlık imkanları faktörü ile demografik özellikler arasında negatif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine the factors influencing domestic tourists in the selection of holiday resorts and which consumer groups place emphasis on which factors most. In this context, we have established a conceptual framework by reviewing similar studies in the literature and then collected the related data by conducting a survey. The data collected were analyzed via SPSS statistical software. As a result of the factor analysis performed, the factors influencing the selection of holiday resorts were categorized under 7 main topics which are service quality and safety; natural heritage and satisfaction; sea, pool and entertainment; location, shopping and healthcare opportunities; promotion and brand image; child facilities and trial; and price and accessibility. Then, the relationship between these factors and demographic characteristics were investigated. It was found that there is a negative correlation between demographic characteristics and the opportunities of location, shopping and healthcare.

Keywords