SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMININ İNCELENMESİ VE MUHASEBE İLE İLİŞKİSİ: TEORİK BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2016-5
Number of pages: 158-181
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sürdürülebilir olmak hayatta kalmak, bir şeyin kendi varlığını devam ettirmesi anlamındadır. Sürdürülebilirlik ve sistemli düşünme kavramlarının ortaya çıkışı yeni fikirlerinde ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kurumsal sürdürülebilirlik ise, işletmenin “sosyal, ekonomik ve çevresel” açıdan gelecekte ayakta durabilecek bir strateji geliştirmesi ve bunu gerçekleştirirken toplumun çıkarlarını ön planda tutması demektir. Kurumsal sürdürülebilirlik işletmeler açısından son yıllarda hayati bir kavram haline gelmiştir. Bu açıdan bakıldığında kurumsal sürdürülebilirlik kavramı işletmelerin yirmi birinci yüzyılda sadece ayakta kalması değil, aynı zamanda büyümek büyürken de sürdürülebilir olmak anlamını taşımaktadır. Günümüzün küresel ve rekabetçi iş dünyasında, faaliyetlerinde sosyal ve çevresel konuları ihmal ederek sadece finansal konulara odaklanan işletmeler, uzun vadede sürdürülebilirliklerini sağlayamazlar. Bütün bunların sonucu firma değerine yansır ve hissedar değerlerinin maksimum kılınmasını sağlar. Bu noktada parayla ifade edilebilen her şeyi kapsamına alan muhasebe büyük önem kazanmaktadır. Kurumsal sürdürülebilirlik açısından hem dünya da hem de Türkiye’ de yirminci yüzyıl başlarken yaşanan yönetim suistimalleri, giderek daha fazla yaşanacak olan doğal afetler, yatırımcıların ise sosyal yatırım, çalışan kadın hakları ve çocuk haklarına daha fazla önem vermeleri ve bu gelişmelerde işletmenin çıkar çevrelerine karşı gerçekleştirecekleri tüm yazılı açıklamaların kaynağının muhasebe olması sürdürülebilirlik açısından muhasebeyi en önemli veri kaynağı haline getirmiştir. Buna bağlı olarak da 1990’ların başlarında sürdürülebilirlik için muhasebe ortaya çıkmış ve bu konu akademik ve profesyonel muhasebe literatüründe yer almaya başlamıştır. Bu çalışmada sürdürülebilirlik ve kurumsal sürdürülebilirlik kavramları, tarihsel gelişimi ve katkı sağlayan oluşumlar, sürdürülebilirliğe ihtiyaç duyulmasının nedenleri, standart ve ilkeleri, performans göstergeleri ve faydaları tartışılmış, muhasebe ile bağlantısına değinilmiştir.

Keywords

Abstract

Be sustainable means to survive, to sustain its existence. The emergence of the concepts of sustainability and systems thinking has led to the emergence of new ideas. Corporate sustainability of the company, "the social, economic and environmental" point in the future to develop a strategy to stand up and realizing it is a primary importance to the interests of society. Corporate sustainability is a vital concept for businesses has become in recent years. From this perspective, the concept of corporate sustainability in the twenty-first century businesses not only survive but also to be a sustainable means to grow as he grows. In today's global and competitive business environment, social and environmental issues, while ignoring the activities of businesses focusing on financial matters only, can not provide long-term sustainability. As a result of all this is reflected in the firm's value and shareholder value provides the maximum being overridden. At this point, which can be expressed as money, which covers everything from accounting assumes great importance. Both in terms of corporate sustainability in the world and in Turkey in the twentieth century began, government abuses, which will take place more and more natural disasters, the social investment of investors, employees pay greater attention to women's rights and children's rights and business interests in these developments all around them be realized against written statements to be the source of accounting for sustainability accounting has become the most important data source. Accordingly, accounting for sustainability also emerged in the early 1990s, and this issue has started to take place in the academic and professional accounting literature. In this study, the concepts of sustainability and corporate sustainability, contributing to the historical development and formation, the causes are needing to sustainability, standards and principles, performance indicators and discussed the benefits, accounting and the link mentioned.

Keywords