ÇOCUKLARA SESLENEN MÜZİK YAPITLARINDA TÜRK ULUSAL KİMLİĞİNİN İNŞASI

Author:

Year-Number: 2016-5
Number of pages: 109-143
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapılan bu çalışma, resmi-ideolojik söylem bağlamında Türk kimliğinin toplumun temel yapı taşı olan çocuklara müzik aracılığıyla nasıl aktarıldığını belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda formal müzik eğitimi sürecinde Cumhuriyetten bugüne Türk kimliğini konu edinen müzik yapıtları belirlenerek bu eserlerin sözel ve müziksel yapıları tartışmaya açılmıştır. Çalışmanın modeli, belgesel tarama (doküman incelemesi) yöntemi ile durum saptamaya yönelik bilgilerin kullanıldığı, betimsel çerçevede genel durum tespitine yönelik nitel bir araştırmaya dayanmaktadır. Burada hedeflenen olgu veya hakkında bilgi içeren yazılı materyalleri (veri setini) ders kitaplarında basılı müzik yapıtları sağlamaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, Cumhuriyetten günümüze Türk siyasal hayatını şekillendiren dönemler içinde ilköğretim müzik ders kitaplarında yer alan 115 eser oluşturmaktadır. Konu itibarıyla Türk kimliğine gönderme yapan müzikler başta tür olmak üzere armonik durum, tonalite-makam, ölçü-usul ve anlam evreni bağlamında analiz edilmiştir. Bu sayede kimlik inşa eden eserlerin belirlenen siyasal dönemler ekseninde anlam bakımından okul çağı çocuklarına nasıl seslendiği ve Türk kimliğinin hangi müziksel parametreler ekseninde vurgulandığı açığa çıkarılmış olacaktır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study conducted is to determine how and in what way Turkish identity is being given through music to children who are one of the keystones of the society in terms of official-ideological discourse. In accordance with this purpose, musical pieces from the beginning of Republic period to the present, of which subject is Turkish identity in the process of music education, have been determined, and verbal and musical structures of those have been analyzed. The model of the study is based on a qualitative research intended to determine the general situation within a descriptive frame, where document review method and information towards situation determination have been used. In this research, the aimed fact or written materials containing information about it (data set) consist of published children musical pieces in the course books. The population of the research consists of the music course books published from the Republic period to the present; and the sample consists of the musical pieces in the elementary school music course books published in the periods that had shaped Turkish political life. Pieces referring to Turkish identity in terms of their semantic field have been analyzed within the context of genre being in the first place, harmonic state, tonality-makam(mode), metre-tempo and semantic field. By this means, how pieces, that are building identity, appealed to school-age children in terms of musical and verbal meanings in the axis of determined political period and in the axis what musical parameters the identity was emphasized will be revealed.

Keywords