WEB SİTESİ NİTELİKLERİNİN TÜKETİCİLERİN ONLİNE ALIŞVERİŞ İLGİLENİM DÜZEYİNE ETKİLERİ: BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2016-6
Language : null
Konu : İşletme/Pazarlama
Number of pages: 242-256
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde değişen yaşam koşulları, tüketici istek ve tercihleri nedeniyle online alışveriş olgusunun önemi giderek artmaktadır. Bu noktada tüketicilerin online alışverişe ilgilenimi çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Araştırmada, bu faktörlerden biri olan web sitesi niteliklerinin, tüketicilerin online alışveriş ilgilenim düzeyine etkileri incelenmiştir. Araştırma Sivas İlinde çalışan kadınlar üzerinde yapılmıştır. Araştırmada web sitesi özellikleri, tasarım, içerik, güvenlik, görsel ve etkileşim olarak beş boyutta, tüketici ilgilenimi ise ilgi, haz, sembolik, risk olasılığı ve risk önemi olarak beş boyutta incelenmiştir. Ayrıca web sayfası değerlendirmelerinin online alışveriş ilgilenimine etkisi, demografik özellikler ve internet kullanım alışkanlıklarına göre analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, web sitesi özelliklerinin tüketicilerin online alışveriş ilgilenim düzeyini belirli düzeylerde etkilediğini ortaya koymuştur. Online alışveriş ilgilenimini en fazla etkileyen web sitesi özelliklerinin, tasarım ve güvenlik olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Today, due to the changing conditions of life, consumer demands and preferences, the importance of online shopping is increasing. At this point, consumer involvement of online shopping in influenced by several factors. In this research, the impact of website quality -which is one of these factors- on consumer involvement level of online shopping has been examined. The research has been done on working women in Sivas. In the research, website features was studied in five dimensions as design, content, security, visual and interaction, and consumer involvement was studied in five dimensions as interest, pleasure, symbolic, possibility and importance of risk. In addition, the effect of web page assessments on online shopping involvement were analyzed according to demographics and internet usage habits. The survey results revealed that the website features affect consumer involvement of online shopping at certain levels. It determined that design and security features of website are the most effective ones on online shopping involvement.

Keywords


 • Ayazlar, R.A. ve Yüksel, A. (2012). Web sitesi Kalitesi, Risk ve Güven: Bilişsel Çelişki ve Tüke- tim Sonrası Davranışlar Üzerine Etkileri. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 9(1): 1-28.

 • Arslan, F.M. ve Bakır, N.O. (2010). Tüketicilerin İlgilenim Düzeylerine Göre Alışveriş Merkezle- rini Tercih Etme Nedenleri ve Sadakat Etkisi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, XXVIII(I): 227-259.

 • Batı, B. ve Durdu, P.O. (2014). Rapsim Web Sitesi Kullanılabilirlik Araştırması: Bir Durum Çalışması, VIII. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, 8-10 Eylül, Güzelyurt, KKTC.

 • Bhattacharya, D. ve Saha, D. (2013). Consumer Involvement Profıle Incorporating The Modera- ting Effects of Brand Loyalty and Brand Trust. Asia Pacific Journal of Marketing & Management Review, 2(2): 23-45.

 • Cop, R. ve Oyan, D. (2010). Küçük Yerleşim Yerlerindeki Tüketicilerin, İnternetten Ürün Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Uygulama. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 3(1): 98-115.

 • Çakır, V. (2007). Tüketici İlgilenimini Ölçmek. Selçuk İletişim, 4(4): 163-180.

 • Çakır, V. ve Çakır, V. (2007). Tüketici İlgilenimi Profili ve Web Reklamlarını Kullanarak Enfor- masyon Arama Davranışı. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 7: 93-136.

 • Çilingir, Z. ve Yıldız, S. (2010). Tüketicilerin Ürünlere Olan İlgileniminin Marka Sadakati Üze- rindeki Etkisi: Sembolik Nitelikteki Bir Ürün Grubu İçin İstanbul İli Pilot Çalışması. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 6(11): 79–100.

 • Dölarslan, E.Ş. (2015). Tüketicilerin Ürün İlgilenim ve Bilgi Düzeyinin Marka Sadakatine Etkisi- nin Fikir Liderliği Kapsamında Değerlendirilmesi. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 15: 23-48.

 • Duman Kurt, S. ve Tanyeri, M. (2013).Davranışsal Ekonomi Yaklaşımlarının Ürün İlgilenim Seviyesine Göre İncelenmesi. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 12: 21-46.

 • Ersun, N. ve Yıldırım, F. (2010). Consumer Involvement and Brand Sensitivity of University Students in their Choice of Fashion Products. Marmara Ünivesitesi İİBF Dergisi, XXVIII(I): 313-333.

 • George, D. ve Mallery, M. (2010). Using SPSS For Windows Step By Step: A Simple Guide And Refe- rence. Boston, MA: Allyn & Bacon.

 • Hanzaee, H., Khoshpanjeh, M. ve Rahnama, A. (2011). Evaluation of The Effects of Product Involvement Facets on Brand Loyalty. African Journal of Business Management, 5(16): 6964-6971.

 • Hasan, L. ve Abuelrub, E. (2011). Assessing the Quality of Web Sites. Applied Computing and Informatics, 9(1): 11-29.

 • Hoffman, D. ve Novak, T. (1996). Marketing in Hypermedia Computer-mediated Environments: Conceptual Foundations. Journal of Marketing, 60: 50-68.

 • İçli, G.E. (2003). Tüketicilerin İnternetten Alışverişte Web Sitesi İle İlgili Karşılaştığı Sorunlar. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, XVIII(1): 193-203.

 • Jain, K. ve Srinivasan, N. (1990). An Empirical Assessment of Multiple Operationalizations of Involvement. Advances in Consumer Research, 17(1): 594-602.

 • Kandemir, D., Atakan, S.S. ve Demirci, C. (2013). İlgilenim Kavramı ve Türkçe İlgilenim Ölçek- lerinin Değerlendirilmesi: Tüketici İlgilenimi, Sürekli İlgilenim ve Satın Alma Kararı İlgilenimi. İktisat İşletme ve Finans, 28(331): 57-88.

 • Kırcova, İ. (2002). İnternette Pazarlama. İstanbul: Beta Yayınları.

 • Kim, S. ve Stoel, L. (2004). Apparel Retailers: Website Quality Dimensions and Satisfaction. Jo- urnal of Retailing and Consumer Services, 11: 109-117.

 • Köseoğlu, Ö. (2010). Enformasyon Kaynağının İnanılırlığı Açısından Duyurum ve Reklamın Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, 38: 91-120.

 • Lin, H.F. (2007). The Impact of Website Quality Dimensions on Customer Satisfaction in the B2C E-commerce Context. Total Quality Management & Business Excellence, 18(4): 363-378.

 • Loiacono, E.T., Watson, R.T. ve Goodhue, D.L. (2002). Webqual: A Measure of Website Quality. American Marketing Association, 13: 432-438.

 • Moustakis, V.S., Litos, C., Dalivigas, A. ve Tsironis, L. (2004). Websıte Quality Assessment Cri- teria. Proceedings of the Ninth International Conference on Information Quality (ICIQ-04), (ss.59-73), Cambridge, MA, USA.

 • Odabaşı, Y. ve Barış, G. (2002). Tüketici Davranışı. Kapital Medya Hizmetleri A.Ş., İstanbul.

 • Özenç Uçak, N. ve Çakmak, T. (2009). Web Sayfası Kullanılabilirliğinin Ölçülmesi: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Web Sayfası Örneği. Türk Kütüphaneciliği, 22(2): 278-298.

 • Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. ve Malhotra, A. (2005). E-S-QUAL: A Multiple-item Scale for Assessing Electronic Service Quality. Journal of Service Research, 7(3): 213-234.

 • Reitsamer, B.F., Kaschig, A., Heinz, T.D. ve Stokburger-Sauer, N.E. (2014). The Effects of Websi- te Quality Perception on Users’ Responses – A Multidisciplinary Approach. Twentieth Americas Conference on Information Systems, Savannah.

 • Richmond, B., Everhart, N. ve Auer, N.J. (1998). CCCCCCC.CCC (ten Cs) for Evaluating Inter- net Resources. Full Sail University Emergency Librarian. 25(5): 20-25.

 • Sadasivan, K., Samudhra Rajakumar, C. ve Rajinikanth, R. (2011). Role of Involvement and Lo- yalty in Predicting Buyer’s Purchase Intention towards Private Apparel Brand Extensions. International Journal of Innovation, Management and Technology, 2(6): 519-524.

 • Turan, A.H. (2011). İnternet Alışverişi Tüketici Davranışını Belirleyen Etmenler: Planlı Davranış Teorisi (TPB) İle Ampirik Bir Test. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12(1): 128-143.

 • Ustaahmetoğlu, E. (2014). Fiyat Promosyonlarının Algılanan Tasarrufa Etkisi Üzerine Deneysel Bir Araştırma. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 6(2): 1-24.

 • Yoo, B. ve Donthu, N. (2001). Developing a Scale to Measure Perceived Quality of an Internet Shopping Site (SITEQUAL). Quarterly Journal of Electronic Commerce, 2(1): 31-46.

 • Zihou, Z. (2009). Evaluating Websites Using a Practical Quality Model (MPhil Thesis). Software Technology Research Laboratory, De Montfort University.

                                                                                                    
 • Article Statistics