ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE BARIŞ EĞİTİMİ İÇİN MODEL GELİŞTİRME

Author :  

Year-Number: 2016-6
Language : null
Konu : Eğitim
Number of pages: 41-60
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, çokkültürlülük ve barış eğitimi için bir model geliştirmek ve özellikle sosyal bilimlerin kapsamına giren derslerin öğretmenlerini bu modele göre eğitime tabi tutarak, elde edilen sonuçlar üzerinde değerlendirmeler yapmaktır. Bu bağlamda araştırmanın problemini ‘Çokkültürlülük ve barış eğitimi için nasıl bir model geliştirilebilir ve geliştirilen bu modelin etkililiği ne olabilir?’ sorusu teşkil etmektedir. Dolayısıyla araştırmanın yöntemi eylem araştırması olarak planlanmıştır. Araştırmanın verilerini toplamak amacıyla literatür çalışmaları yapılmış, uzman görüşlerine başvurulmuş ve ilgili eğitim için üç aşamalı bir model geliştirilmiştir. Çokkültürlülük ve barış eğitimi için geliştirilen bu model Sosyal Bilgiler ve Coğrafya öğretmenliği anabilim dalındaki öğretmen adayları arasından gönüllülük esas alınarak seçilen 20 öğretmen adayı için kullanılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının eğitimleri sırasında kendilerinden yansıtıcı günlük tutmaları istenmiş ve öğrencilerle görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen bütün bu veriler içerik analizine tabi tutularak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonuçları modelin etkililiği açısından tartışılarak değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to develop a model for multiculturalism and peace education. In particular, the study investigate to make assessments on the obtained results by subjecting social sciences teachers according to this model. In this regard, the problem of the research is to investigate ‘How to develop a model for multiculturalism and peace education and what could be the effectiveness of this developed model?’ Therefore, the method of research is planned as action research. Data collection is performed by taking expert opinions, analyzing literature review, and developing a three-stage model for related training. This model which is developed for multiculturalism and peace education is used for 20 teacher candidates who are selected on voluntary basis among the Social Sciences and geography teaching department. A diary of self-reflective were asked to teachers during the training of the teachers while interviews were carried out with students. All obtained data were analyzed and subjected to content analysis. The research results were discussed and evaluated in terms of the effectiveness of the model.

Keywords


 • Anık, M. (2012). Kimlik ve Çokkültürcülük Sosyolojsi. Açılım Kitap; İstanbul.

 • Banks, J, A., Cookson, P., Gay. G., Hawley, W. D., Irvıne, J. J., Nıeto, S., Schofıeld, J. W., and Stephan, W. G. (2001). Diversity within Unity: Essential Principles for Teaching and Learning in a Multicultural Society. Washington: Center for Multicultural Education, University of Washington.

 • Banks, J. A. (2013). Çokkültürlü Eğitime Giriş. Anı Yayıncılık; Ankara.

 • Başbay, A., Kağnıcı, D. Y. (2011). Çokkültürlü Yeterlik Algıları Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Ça- lışması. Eğitim ve Bilim. 2011. C: 36. S: 161.

 • Benhabib, S. (1998). Demokrasi ve Farklılık. Dünya yerel yönetim ve demokrasi Akademisi (WALD) yayını; İstanbul.

 • Bennett, C. (2001). Genres of Research in Multicultural Education. Review of Educational Rese- arch. 71 (2). 171-217.

 • Cırık, İ. (2008). Çok Kültürlü Eğitim ve Yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 34: 27-40.

 • Çelik, H. (2008). Çokkültürlülük ve Türkiye’deki Görünümü. U. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sos- yal Bilimler Dergisi. Yıl: 9. Sayı: 15. 2008/2.

 • Danzak, R. L. (2015). Sometimes the Perspective Changes: Reflections on a Photography Workshop with Multicultural Students in İtaly. International Journal of Multicultural Education. Vol: 17. No: 3. (2015).

 • Daytcheva, M. (2013). Çokkültürlülük. İletişim Yayınları; İstanbul.

 • Demir, S., Başarır, F. (2013). Çok Kültürlü Eğitim Çerçevesinde Öğretmen Adaylarının Öz Ye- terlik Algılarının İncelenmesi. IASSS. V: 6. I: 1. February 2013.

 • Ergil, D. (1995). Çokkültürlülük ve Çok Dillilik. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Dergisi. 50 (3). 159-165.

 • Fay, B. (2001). Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi: Çokkültürlü Bir Yaklaşım. Ayrıntı Yayınları; İstanbul.

 • Fırat, Ş. B. (2010). Burada Benden Bir Şey Yok mu Öğretmenim? Eğitim Sürecinde Kimlik, Ça- tışma ve Barışa Dair Algı ve Deneyimler. Toplumsal Uzlaşma Aracı Olarak Eğitimin Rolü Projesi Alan Araştırması Özet Raporu. Türk Tarih Vakfı, İstanbul.

 • Gay, G. (1994). A Synthesis of Scholarship in Multicultural Education. North Central Regional Educational Laboratory (NCREL).

 • Gay, G. (2010). Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitim. Anı Yayıncılık; Ankara.

 • Gömleksiz M. N., Kan A.Ü. (2012). Eğitimde buluşsal boyut ve duyuşsal öğrenme. Turkish Stu- dies. 7/1, winter 2012, p 1159-1177. Turkey.

 • Güler, A., Halıcıoğlu, M. B., Taşğın, S. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık; Ankara.

 • Habernas, J. (2010). Kamusallığın yapısal dönüşümü. İletişim Yayınları; İstanbul.

 • Jones, H. (2004). A Research Based Approach on Teaching to Diversity. Journal of Instructional Psychology. 2004. C: 31. S: 1.

 • Jones, J. (2015). Infusing Multicultural Education into the Curriculum: Preparing Pre-Service Teachers to Address Homophobia in K-12 Schools. International Journal of Multicultural Education. Vol: 17. No: 3.

 • Kaya, İ., Aydın, H. (2014). Çoğulculuk Çokkültürlü ve Çokdilli Eğitim. Anı Yayıncılık; Ankara.

 • Keskin, Y., Yaman, E. (2014). İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı ve Ders Kitaplarında Yeni Bir Paradigma: Çokkültürlü Eğitim. Turkish Studies. V: 9/2. Winter 2014.

 • Kymlica, W. (2000). Çokkültürlü Yurttaşlık. Ayrıntı yayınları; İstanbul.

 • Ladson-Billings, G. (1994). The Dreamkeepers: Successfull Teachers of African American Child- ren. San Francisco: Jossey-Bass.

 • Modood, T. (2014). Çokkültürcülük bir yurttaşlık tasarımı. Phoenix Yayınları; Ankara.

 • ODTÜ Gelişim vakfı yayıncılık ve iletişim A.Ş. (2009). Kimlikler Lütfen, Ankara.

 • Parekh, B. (2002). Çokkültürlülüğü Yeniden Düşünmek. Phoenix Yayınevi; Ankara.

 • Polat, İ., Kılıç, E. (2013). Türkiye’de Çok Kültürlü Eğitim ve Çok Kültürlü Eğitimde Öğretmen Yeterlilikleri. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013. Cilt: 10. Sayı: 1. 352-372.

 • Polat, S. (2009). İlköğretim Programlarından Hareketle Çok Kültürlü Eğitime Dayalı Sınıf Yöne- timi. International Kongress on Intercultural Dialogue and Education. Ekim. 8-11 2009. Bursa.

 • Pultar, G. (2009). Kimlikler Lütfen. ODTÜ Gelişim vakfı yayıncılık ve iletişim A.Ş., Ankara.

 • Seeberg,V., Minick, T. (2012). Enhancing Cross-cultural Competence in Multicultural Teacher Education: Transformation in Global Learning. International Journal of Multicultural Education. Vol: 14. No: 3. (2012).

 • Tekinalp, S. (2005). Küreselleşen Dünyanın Bunalımı: Çokkültürlülük s 75-87. Journal of İstan- bul Kültür University, 2005/1 pp.75-87.

 • Touraine, A. (2011). Beraber yaşayabilecek miyiz? Eşitliklerimiz ve farklılıklarımız. Yapı kredi yayınları; İstanbul.

 • Vatandaş, C. (2002). Çokkültürlülük. Değişim Yayınları; İstanbul.

 • Yanık, C. (2013). Dünya’da ve Türkiye’de Çokkültürlülük. Sentez Yayıncılık; Bursa.

 • Yapı Kredi Yayınları (2011). Beraber yaşayabilecek miyiz? Eşitliklerimiz ve farklılıklarımız,

 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık; Ankara.

                                                                                                    
 • Article Statistics