AKADEMİSYENLERİN SOSYAL SERMAYE PROFİLİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Author :  

Year-Number: 2016-6
Language : null
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 257-273
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkelerin gelişmesindeki önemli faktörlerden biri de sosyal sermayedir. Sosyal sermayenin üniversite öğretim elemanları üzerindeki en önemli etkisi bilgiye ulaşma ve bilgi yaratmada ortaya çıkacaktır. Bilgi yaratmada ve bilgiye ulaşmada nitelikli bir öğretim elemanı üniversitelerin modernleşmesinde de etkili olacaktır. Ayrıca üniversitelerde akademisyenlerin sosyal sermayeye bakış açısı ve sosyal sermaye içindeki etkinlikleri üniversite öğrencilerinin sosyalliğinin belirlenmesinde etken olacak olgulardandır. Bu açıdan bakıldığında akademisyenlerin sosyal sermaye profilinin incelenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmanın ana amacı üniversitede görev yapan akademisyenlerin sosyal sermaye profilini incelemektir. Bu doğrultuda, Adnan Menderes Üniversitesi bünyesindeki meslek yüksekokullarında çalışan akademisyenlerin yerel komiteye katılım, komşuluk ilişkileri, aidiyet duygusu, güven, hoşgörü ve iş başarısı “Onyx ve Bullen Sosyal Sermaye Ölçeği” kullanılarak ölçülecek ve bu ölçek yardımıyla elde edilen sonuçlar değerlendirilecektir. Çalışmanın ana kütlesini Andan Menderes Üniversitesi meslek yüksekokullarında görevli yaklaşık 81 öğretim elemanı oluşturacak olup ölçeğin bu ana kütlenin tamamına uygulanması hedeflenmektedir. Verilerin analizi SPSS programı yardımıyla yapılacak olup istatistiksel farklılık ve ilişkilerin analizinde t-testi, korelasyon ve Anova testleri uygulanacaktır.

Keywords

Abstract

Social capital is one of the important factors on the development of countries. The most significant effect of social capital on university instructors is going to appear during reaching and creating information. A qualified university instructor on reaching and creating information will be effective, while the universities are becoming modern. On the other hand, the social capital perspective of academicians and their effectiveness on social capital are some of the facts that determines the sociality of university students. From this point of view, it is necessary to examine the social capital profile of academicians. Main aim of this stud is to analyse the social capital profile of academicians. According to this, participation to local committees, neighbourhood relations, sense of belonging, trust, tolerance and job success of the academicians who are working in vocational high schools of Adnan Menderes University will be calculated by using “Onyx and Bullen Social Capital Scale”. Results, which are gathered from this scale, will be evaluated. Population of this study consists of about 81 academicians working in vocational high schools of Adnan Menderes University. It is aimed to apply the scale among all these academicians. Data analysis will be done by using SPSS. Statistical discrepancy, t-tests, correlation and ANOVA analysis will be carried out.

Keywords


 • Altay, A. (2007). Bir kamu malı olarak sosyal sermaye ve yoksulluk ilişkisi. Ege Akademik Ba- kış, 7(1), 337-362.

 • Ardahan, F. (2012). Sosyal sermaye ölçeği geçerlilik güvenilirlik çalışması. International Journal of Human Sciences, 9(2), 773-789.

 • Ardahan, F. (2013). Komşuluk, farklılığa hoşgörü ve yaşam doyumu arasındaki ilişki, ilişkinini güçlendirilmesinde rekreatif etkinliklerin önemi. International Journal of Human Sciences, 10(1), 1078-1090.

 • Ardahan, F. & Ezici, M. N. (2014). İlköğretim ikinci kademe öğrencileri sosyal sermaye ölçeği adaptasyon çalışması. Sakarya University Journal of Education, 4(3), 6-17.

 • Balkanlıoğlu, M. A., Irmak, F. (2014). Bir sosyal sermaye türü olarak Türkiye’deki Alevi sosyal örgütleri ve faaliyetlerinin incelenmesi. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 70, 139-159.

 • Betil, İ. (2010). Sivil toplum, sosyal sermaye, sosyal girişimcilik. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5(1), 21-25.

 • Bilgin, N., Kaynak, R. (2008). Sosyal sermaye faktörlerinin iş başarısına etkisi: Üniversite çalışanları üzerine ampirik bir çalışma. C. Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 32(1), 29-38.

 • Duman, B. & Alacahan, O. (2011). Etniklik ve sosyal kaynaşma ilişkisi: Adana örneği. C. Ü. İk- tisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12(1), 223-236.

 • Ekinci, K. & Karakuş, M. (2011). Okul müdürlerinin sosyal sermaye liderliği davranışlarının öğretmenler arasındaki sosyal sermaye düzeyine etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(4), 527-553.

 • Ekşi Uğuz, H., Örselli, E., Sipahi, E. B. (2011). Sosyal sermayenin ölçümü Türkiye deneyimi. Akademik İncelemeler Dergisi, 6(1), 8-40.

 • Eryiğit Günler, O. (2014). Sosyal sermaye, sağlık ve hastalık. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16(26), 107-113.

 • Göksel, A., Aydınlatan, B., Bingöl, D. (2014). Örgütlerde bilgi paylaşımı davranışı: Sosyal sermaye boyutundan bir bakış. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(4), 87-109.

 • İnal Çekiç, H. (2012). Türkiye’de sosyal sermaye ve sivil toplumun bölgesel yapısı. Megaron, 7(3), 181-190.

 • Karagül, M., Masca, M. (2005). Sosyal sermaye üzerine bir inceleme. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Bahar(2005), 37-52.

 • Koç, A., Ata, Y. (2012). Sosyal sermaye ve ekonomik büyüme ilişkisi: AB ülkeleri ve Türkiye üzerine ampirik bir inceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), 199-218.

 • Özdemir, A. A. (2008). Sosyal ağ bakış açısıyla sosyal sermaye ve bilgi yaratma ilişkisi: Akademisyenler üzerine yapılan bir alan araştırması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 81-102.

 • Özdikmenli-Demir, G. (2010). Üniversite öğrencilerinde kimlik gelişimi: Kimlik statülerinin sosyal sermaye ve kimlik sermayesi ile olan ilişkisi. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 34(2), 1-10.

 • Özsağır, A. (2007). Ekonomide güven faktörü. Elektronik sosyal bilimler dergisi, 6(20), 46-62.

 • Töremen, F. (2002). Okullarda sosyal sermaye: Kavramsal bir çözümleme. Kuram ve Uygu- lamada Eğitim Yönetimi, Sayı:32, 556-573.

 • Turgut, E., Begenirbaş, M. (2014). İlişkisel sosyal sermayenin yenilikçi davranışa etkisinde örtülü bilgi paylaşımı davranışının aracılık rolü. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(1), 146-160.

 • Yetim, N. (2002). Sosyal sermaye olarak kadın girişimciler: Mersin örneği. Ege Akademik Bakış, 2(2), 79-92.

 • Yıldız, Z., Topuz, H. (2011). Sosyal sermaye ve ekonomik kalkınma ilişkisi açısından Türkiye üzerine bir değerlendirme. Sosyal Siyaset Konferansları, 61(2), 201-226.

                                                                                                    
 • Article Statistics