TÜRKİYE EKONOMİSİNDE DÖVİZ KURU VE POLİTİK İSTİKRAR İLİŞKİSİ: VAR MODELİ İLE AMPRİK ANALİZ

Author :  

Year-Number: 2016-6
Language : null
Konu : İktisat
Number of pages: 178-186
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada döviz kuru açıklanmasında politik istikrar ile reel döviz kuru ilişkisi Türkiye ekonomisi için 2003:01-2014:12 dönemi aylık verileri kullanılarak araştırılmaktadır. Vektör Otoregresif VAR modeli çerçevesinde ele alınan çalışma sonucunda ilgili dönemde reel döviz kurları ile politik istikrar arasında karşılıklı nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The study has examined the relationship between political stability and the real exchange rate as variables affecting the exchange rate. In this purpose it was used in 2003: 01-2014: 12 period the monthly data. This study by the end of, it has been used vector autoregressive models (VAR), causality relationship has been identified between the political stability of the real exchange rate by mutual.

Keywords


 • Ake, C. (1975) ‘‘A Definition of Political Stability’’, Comparative Politics, Vol. 7, No. 2 (Jan., 1975), pp. 271-283, Erişim:http://www.jstor.org/stable/421552, 28.05.2016.

 • Alesina A. ve Perotti R. (1993). ‘‘Income Distrubition, Politicial Instability, and Investment’’, Europan Economic Review, 40(6), ss.1203-1228. doi:10.1016/0014-2921(95)00030-5.

 • Dickey, D. A; Fuller W. A. (1979) ‘‘Distrubtion of the Estimators for Autoregressive Series with a Unit Root’’, Journal of the American Statiscal Association, No:49, ss.427-431.

 • Mbaku, J. (1988) ‘‘Political İnstability And Economic Development in Sub-Saharan Africa: Some Recent Evidence’’, The Review of Black Political Economy, 89-103.

 • Morrison, D. G & Hugh M S. (1972) ‘‘Integration and instability: Patterns of African Political Development’’ American Political Science Review 66(3): 902–927.

 • Mucuk ve Alptekin (2008) ‘‘Türkiye’de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi (1975-2006)’’, Maliye Dergisi, 155, ss.159-174.

 • Örnek İ. (2009) ‘‘Türkiye’de Parasal Aktarım Kanallarının İşleyişi’’, Maliye Dergisi, Sayı:156, ss.104-125.

 • Öztürk, N. & Bayraktar, Y. (2010) ‘‘Döviz Kurlarını Açıklamaya Yönelik Yeni Yaklaşımlar’’, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı-1, ss.157-191.

 • PRS Group, 2005, About ICRG: The Political Risk Rating, Internet Posting: http:// www.icrgonline.com/page.aspx?page=icrgmethods.

 • Phillips, P. C.B. ve Perron, P. (1988) ‘‘Test for a Unit Root in Time Series Reggression’’, Biometri- ca, Cil:75, No:2, ss.335-346.

 • Tarı R. ve Bozkurt H. (2006) ‘‘Türkiye’de İstikrarsız Büyümenin VAR Analizi (1991.1-2004.3)’’, Ekonometri ve İstatistik, Say:4, ss.12-28.

 • Uzunöz M. ve Akçay Y. (2012) ‘‘Türkiye’de Büyüme ve Enerji Tüketimi Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1970-2010’’, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:3, No:2, ss.1-16.

                                                                                                    
 • Article Statistics