İLKÖĞRETİM 6. SINIF GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ DERS İÇİ ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİLERİN DEMOKRATİK TUTUMLARINA ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2016-6
Number of pages: 122-143
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, yapılandırmacı yaklaşıma dayalı ilköğretim 6. sınıf görsel sanatlar dersi ders içi etkinliklerinin öğrencilerinin sınıf ortamına ilişkin demokratik tutumlarına etkisini tespit etmeye yöneliktir. Araştırma, ön test-son test kontrol gruplu seçkisiz deneysel desen modeline göre tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı birinci yarıyılda, Marmara Bölgesinde yer alan bir ilköğretim okulunda 6. Sınıfa devam 52 öğrenci oluşturmaktadır. 26 öğrenci deney grubunu, 26 öğrenci kontrol grubunu oluşturmaktadır. Araştırmada, araştırmacı tarafından hazırlanan etkinlikler deney süresince araştırmacını kendisi tarafından öğrencilerle uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu ile Gömleksiz (1993:114) tarafından geliştirilmiş olan Sınıf Ortamına İlişkin Demokratik Tutum Ölçeği uygulanmıştır. İstatistiksel analiz olarak, ilişkisiz örneklemler t-Testi, ilişkisiz örneklemler için tek faktörlü varyans analizi ve Tek Faktörlü Kovaryans Analizi kullanılmıştır. Her bir anlamlı fark çıkan sonuç için etki büyüklüğü eta-kare değeri hesaplanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular şu şekildedir: 1. Deney ve kontrol grubu öğrencilerin öntest puanlarına göre düzeltilmiş demokratik tutum sontest puanları arasındaki anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. 2. Deney ve kontrol öntest ölçek, ‘eşitlik’, ‘bilimsellik’, ‘açıklık’, ‘birlikte çalışma’, ‘katılım’, ‘sınıf oyuna başvurma’ ve ‘azınlık hakları’ alt boyutu puanına göre düzeltilmiş her bir ölçek alt boyut sontest puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 3. Deney ve kontrol öntest ölçek ‘düşünceye saygı’ alt boyutu puanına göre düzeltilmiş ölçek düşünceye saygı’ alt boyutu sontest puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

Keywords

Abstract

This study was planned to determine the effect of the activities in visual arts classes based on constructive approach in 6th grades in primary education on democratic attitudes of the students on the classroom environment. The study was designed in pretest-posttest control group random empirical model. The sampling of the study consisted of 52 students who were attending to a primary school in Marmara Region in 2011-2012 academic year first term. 26 students constituted the Study Group and 26 students constituted the Control Group. The activities that were prepared by the author of the study were applied to the students by the author during the study period. The Personal Information Form, which was prepared by the author, and the Democratic Attitude on Classroom Environment, which was developed by Gömleksiz (1993:114), were used in the study as the data collection tool. The unrelated samplings t-test was used as the statistical analysis method, One-Factor Variance Analysis was used for unrelated samplings, and One-Factor Covariance Analysis was used. The eta-square value was computed for each significant result. The findings of the study are as follows: 1. It was determined that there is a significant difference between the democratic attitude posttest points that are corrected according to the pretest points of the Study and Control Group students. 2. Significant differences were detected among the average points that were corrected according to the ‘equality’, ‘being scientific’, ‘openness’, ‘co-working’, ‘participation’, ‘applying class vote’ and ‘minority rights’ sub-dimensions of the Study and Control Group pretest scale average points. 3. No significant differences were detected among the posttest average points of the ‘respect to ideas’ sub-dimension points of the Study and Control Group.

Keywords