ÖRGÜTSEL YÖNETİM SORUNLARINA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2016-6
Language : null
Konu : İşletme
Number of pages: 351-377
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma günümüz yönetim sorunlarının ortaya çıkarılması amacı ile yapılmıştır. Çalışmada yönetim sorunları örgüt içi ve örgüt dışı sorunlar olmak üzere iki kısımda ele alınmış olup araştırma için Türkiye’de bir büyükşehir tespit edilmiştir. Araştırma X büyükşehir belediyesi ve bu büyükşehire bağlı ilçe belediye çalışanları üzerinde yapılmıştır. Çalışmada, özellikle siyasi açıdan olmak üzere birçok farklı belirleyicilerden etkilenmemek ve çalışmayı objektif olarak değerlendirebilmek amacıyla il isminin yerine “X” terimi kullanılmıştır. Araştırmaya gönüllü olarak 264 çalışan katılmıştır. Uygulama yüz yüze anket tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ölçeğin güvenirliliği (Cronbach's Alpha) %.905’tir. Çalışmada frekans analizi, faktör analizi, bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü ANOVA kullanılmıştır. Çalışmada faktör analizi sonucu “çalışanlara yönelik, kurumsal ve yönetici kaynaklı sorunlar ile çatışma” olmak üzere dört boyutlu yönetim sorunu ortaya çıkmış olup beş hipotezden “H3: Çalışanların yönetim sorunlarını algılamaları eğitim seviyelerine göre farklılık gösterir”, hipotezi kabul edilirken “H1: Çalışanlarının yönetim sorunlarını algılamaları cinsiyete göre farklılık gösterir” hipotezi kısmen kabul edilmiştir.

Keywords

Abstract

This study was carried out with the aim of revealing the current management problems. In the study, management problems were handled in two parts as internal and external organizational problems and a metropolis was determined in Turkey for the research. The survey was conducted on the employees of the metropolitan municipalities of the metropolitan municipality and the metropolitan municipality. In order to be unaffected by many different determinants, especially in terms of politics, and to be able to objectively evaluate the work, "X" was used instead of provincial name. 264 volunteers participated in the survey. The application was conducted by face-to-face survey technique. The reliability of the scale (Cronbach's Alpha) is .905%. Frequency analysis, factor analysis, independent sample t-test, and one-way ANOVA were used to evaluate the data. A four-dimensional management problem emerged as the result of factor analysis in the study, these are " employees, corporate, managerial problems and conflict”. The five hypotheses are developed in the study and "H3: perceptions of management problems of employees differ according to educational levels", is accepted also "H1: perceptions of management problems of employees varies by sex" is partially accepted.

Keywords


 • Akat, Ö., 2004, Uygulamaya Yönelik İşletme Politikası ve Stratejik Pazarlama, Bursa: Ekin Kita- bevi. Akgemci, Tahir, Kobilerin Temel Sorunları ve Sağlanan Destekler, 2001, Ankara: KOSGEB Yayınları.

 • Akın, H.B. (1995), Büyüme Sürecinde Küçük ve Orta Boy İşletmelerde Yönetim- Organizasyon ve Karaman Sanayisinde Bir Uygulama, Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 123s.

 • Alkibay, Sanem, İşletmelerde Halkla İlişkiler Anlayışı ve Uygulamaları, Amme İdaresi Dergisi, 1998, 31/1:153-164.

 • Amankwah-Amoah, J., (2016), An Integrative Process Model Of Organisational Failure, Journal of Business Research 69 (2016) 3388–3397.

 • Aras, Güler, KOBİ’lerin Sermaye Piyasası Yoluyla Fon Sağlama Olanakları: Tezgahüstü Piyasa- lar ve Risk Sermayesi Finansman Modeli, 1. Orta Anadolu Kongresi: KOBİ’lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları, 18-21 Ekim 2001, Nevşehir.

 • Aslan, Şebnem, ATABEY, Ayşegül, YÖRÜK, Erdal, Örgütsel Kriz Yönetim Tarzlarının Ve Kriz Dönemlerindeki Yönetici Davranışlarının Araştırılması: Konya Örneği, Khazar Journal Of Humanities And Social Sciences, 2007, 12:1-2.

 • Asunakutlu, Tuncer, COŞKUN, Bayram, Stratejik Yönetimde Örgütün Rolüne İlişkin Bir Değer- lendirme, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2000, 2/4:19-27.

 • Aydın, Kenan, Uluslararası Pazarlama Açısından Politik Risk Ve Yönetimi, Ankara Sanayi Oda- sı Yayın Organı, 2013, Mayıs-Haziran: 25-39.

 • http://www.sosyalhizmetuzmani.org/insankaynaklariyonetimi.htm, Erişim Tarihi: 30.11.2014

 • Baykal, Kazım, Kovancı, Ahmet, Yönetici Ve Astlar Arasındaki Anlaşmazlıkların Çözümüne Yönelik Bir Araştırma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 2008, 3/3:21-38.

 • Becker, C. M., (2001), Managing Dispersed Knowledge: Organizational Problems, Managerial Strategies, And Their Effectiveness, Journal of Management Studies 38:7 /2001, 1037

 • Charles, R. David, Information Technology And Production, The Global Economy In Transition Great Britain 96 S.1; (Çev:Ertan Oktay), “İletişim Ve Globalleşme”, Ekonomik Yaklaşım, 1993, 4/9: 19.

 • Demirci Kemal, vd. (Editör: Kemal Demirci), İşletmecilik Kuram ve Uygulamaları, 2009, Anka- ra: Detay Yayıncılık.

 • Dicle, Atilla, Modern Örgütlerde Yetki Ve Kullanılışı, Sevk Ve İdare Dergisi, 1971, 29:23.

 • Doğan, İ. Özlem, Marangoz, Mehmet, Topoyan, Mert, İşletmelerin İç Ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler Ve Bir Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2003, 5/2:114-139.

 • Efil, İ. 2010, İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, Bursa: Dora Yayın.

 • Ekinci, Hasan, İzci, Ferit, Kriz Yönetiminde İnsan Kaynaklarına Psikolojik Desteğin Önemi Ve Kayseri Tekstil Sektöründe Bir Araştırma, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2006,12/2:40.

 • Eleren, Ali, Bektaş, Çetin, Akyüz, Yılmaz, Değişim Sürecinde Üretim Sistemlerinde Ortaya Çıkan Yeni Global Boyutlar Ve Finansal Etkileri, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 2003, 5/2: 37-55.

 • Genç, N. ve O. Deniröğen, 2000, Yönetim El Kitabı, İstanbul: Birey Yayıncılık.

 • Gökbunar, A. Rıza, İşletmelerin Çevrenin Korunmasında Sosyal Sorumluluğu, Ekoloji Çevre Dergisi, 1995, 14, 4-6.

 • Güçlü, Nezahat, Stratejik Yönetim, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2003, 23/2: 61-85.

 • Gürol, Mehmet, Turhan, Muhammed, Yönetim Fonksiyonu Bağlamında Uzaktan Eğitim Yöne- timi, The Turkish Online Journal Of Educational Technology–Tojet April 2005 Issn: 1303-6521 Volume 4 Issue 2.

 • Hansen, A. ve J. Mourıtsen, (2005), Controlling Strategy, (Ed. Christopher S. Chapman), “Stra- tegies and Organizational Problems: Consttructing Corporate Value and Coherence in Balanced Scorecard Process”, Oxford University Press, New York.

 • Kalaycı, Ş. (2009), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti. Ankara.

 • Karadal, Fulden, TÜRK, Murat, İşletmelerde Teknoloji Yönetiminin Geleceği, Niğde Üniversite- si İİBF Dergisi, 2008, 1/1:59-71.

 • Karagöz, Melahat, KOBİ’lerin Temel Sorunları, Bu Alanda Sağlanan Destek Ve Çözüm Önerile- ri, Yerel Siyaset, 2008, 33:85-94.

 • Karalar, R. 2011, Genele İşletme, İzmir: Meta Basım.

 • Kaya, Sait, Türkiye’de Ulaştırma Sektörünün Genel Görünümü Ve Sorunları, İzmir Ticret Odası AR&GE Bülteni, 2008, Şubat:31-38.

 • Koçel, T. 2013, İşletme Yöneticiliği, İstanbul: Beta Basım.

 • Kozak, Metin, Turizm Sektöründe Tüketicilerin Şikâyetlerini Bildirme Eğilimleri, Yönetim Ve Ekonomi, 2007, 14/1:137-151.

 • Kutlu, A. Hüseyin, Demirci, N.Savaş, Kobi’lerin Finansal Sorunları Ve Çözüm Önerileri, 4. KO- Bİ’ler Ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 7-8 Aralık 2007: 187-198.

 • Özalp, Ş. vd., Genel İşletme, Anadolu Ün Yay., 2000, No:931, S.330-332.

 • Özgener, Ş. (2003), Büyüme Sürecindeki Kobi’lerin Yönetim Ve Organizasyon Sorunları: Nev-

 • 20, Ocak-Haziran 2003, ss. 137-161.

 • Engeli -Motivasyon Kuramları Bağlamında-, 1997, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergi-

 • si, 1997, 2: 127-146. Pişkin, K. Elif, Halkla İlişkiler, 2005 ppt,

 • www.bsm.gov.tr/sunu/docs/Egitim_aday_halkla_iliskiler.ppt, Erişim Tarihi: 20.11.2014.

 • Robbıns, S.P. ve T. A. Judge, 2013, Organizational Behaviour, (Çev. Ed. İnci Erdem), İstanbul:

 • Ryan, M. (2003), Public Relations And The Web: Organizational Problems, Gender, And Institu-

 • tion Type, Public Relations Review 29 (2003) 335–349.

 • Sabuncuoğlu, Z. ve Tokol, T. 2001, İşletme, Bursa: Ezgi Yayınları.

 • Sarıhan, İ. Halime, Rekabette Başarının Yolu: Teknoloji Yönetimi, 1998, İstanbul: Desnet Yayın-

 • Fakültesi Dergisi, 1978, 7/1:79-91.

 • Dergisi, 2008, 19:459-474.

 • Tetik, N. ve O. Uluyol, 2005, Aile Şirketlerinin Yapısal Sorunları, İstanbul: Atlas Yayın.

 • si, 1975, 1/1:5.

 • Türkel, Süleyman, Olağanüstü Durumlarda İşletme Yönetim Sorunlar, İşveren Dergisi, 2001,

 • Ural, Ayhan, Araştırma Yöntem ve Teknikleri Kursu, ppt, Ankara: 2008, Tübitak-MEB,

 • Erişim Taihi: 24.11.2014.

 • Url 2: Özbey, Tanya, Varol, Hasan, Uluslararası Ar-Ge, 1999.

 • http://www.argedunyasi.com/icerik/915/uluslararasi-arge.htm, Erişim Tarihi: 25.11.2014.

 • şim Taihi: 22.11.2014.

 • content/uploads/2012/12/Ders-IV.pdf, Erişim Tarihi: 30.11.2014.

 • Wıcker, P. ve Breuer, C., (2013), Understanding the Importance of Organizational Resources to

 • (2013) 24:461–484.

                                                                                                    
 • Article Statistics