FRANSIZCA YABANCI DİL ÖĞRENCİLERİYLE DEYİM ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Author:

Number of pages: 98-122
Year-Number: 2017-8

Abstract

Bu araştırmada öncelikle amaçlanan, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransızca Öğretmenliği Programında öğrenim gören 1. sınıf öğrencilerinin Fransızca deyimlere ne kadar hâkim olduklarını ortaya koymak ve Alter Ego ders kitabında deyimlerin yerini, ne tür etkinliklerle ve ne sıklıkta yer aldıklarını araştırarak genel bir tablo çizmektir. Araştırma hem nitel hem de nicel bir çalışmadır. Araştırma 2015-2016 öğretim yılı bahar döneminde, Fransızca Öğretmenliği Programında öğrenim gören 1. sınıf öğrencileri (32 kişi) ile tek grup üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada tek grup ön-test/ son-test araştırma modeli kullanılmıştır. Deney grubunu oluşturan öğrencilerle 6 hafta boyunca, Fransızca Okuma dersinde, bağlamdan yararlanarak ve küçük gruplarla diyalog yazma etkinliği kullanılarak öğrencilere birtakım Fransızca deyimler öğretilmiştir. Araştırma öncesi öğrencilere 30 sorudan oluşan ve araştırmacı tarafından hazırlanmış bir Fransızca Deyim Testi uygulanmıştır. Verilerin analizi SPSS programı kullanılarak yapılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, the primary aim is to research the efficiency of teaching idioms to the 1st grade students of French Language Teaching via context and dialogue writing activities in small groups. Another aim is to form a general framework by researching the place of idioms, types of activities and how often they was used in the course boooks Alter Ego. This study is both quantitative and qualitative. The study conducted in the 2015-2016 spring term, during the French Reading- II course and on one group from the 1st grade (32 students) of the Programme in French Language Teaching. The pre-test/post-test model with one group used in the research. With the students forming the experiment group, the most commonly used French idioms will be taught by using context and dialogue writing activities with small groups during the Reading courses for 6 weeks. Before the research, the group was received a French Idiom Test consisting of 30 questions, prepared by the researcher. The students’ answers to this test constitute the quantitative data of this study and their analysis conducted via SPSS.

Keywords