FİLİBELİ AHMET HİLMİ'NİN TARİH-İ İSLAM ÖZELİNDE DOZY’NİN HZ. PEYGAMBER’E YÖNELİK İDDİALARINA VERDİĞİ BAZI CEVAPLAR

Author:

Number of pages: 37-60
Year-Number: 2017-8

Abstract

İslam’ın ortaya çıkması ve çevresini etkilemeye başlamasıyla beraber, buna karşı çıkanlar da olmuştur. Siyasi olayların tetiklemesiyle kültürel alanda da İslamiyet karşıtı eserler yazılmaya başlamıştır. Müslümanların, özellikle Hıristiyanların yaşadığı bölgelere doğru yayılması sonucunda söz konusu din mensupları, İslam’ı, Kur’an’ı ve Hz. Peygamber’i karalama yarışına girmişlerdir. Hz. Muhammed’i gerçek peygamber, Kur’an’ın da semavi kitap olmadığını iddia ederek tarihî gerçekleri çarpıtma yolunu seçmişlerdir. İslam Tarihi boyunca iki din arasında mücadele ve çatışmalar siyasî/askerî ve kültürel olarak devam etmiştir. 18. yüzyıl ile beraber Batı aydını, kendisini her alanda üstün görmesiyle İslamiyet’i kendi kuralları doğrultusunda inceleme yoluna girmiştir. Bunlardan birisi de De Voornaamste Godsdiensten: Het Islamisme adlı eseri kaleme alan Hollandalı müsteşrik Dozy’dir. Söz konusu eser Abdullah Cevdet tarafından Tarih-i İslamiyet ismiyle Türkçeye çevrilmiş ve dönemin aydınları tarafından çok sayıda reddiyeler yazılmıştır. Bu reddiyelerden birisi de Filibeli Ahmed Hilmi’nin yazdığı Tarih-i İslam’dır. Bu çalışma İslam’ın doğuşundan itibaren Batılıların, özellikle de Dozy’nin İslam, Kur’an ve Hz. Peygamber hakkındaki bazı görüşlerini Filibeli Ahmed Hilmi’nin Tarih-i İslam adlı eserini temel alınarak incelemeye tabi tutulmuştur.

Keywords

Abstract

Along with the emergence of Islam and its impact on the environment, there have been objections to the messages of Islam. Anti-Islamic books have started to be written in the cultural field triggered by political events. As a result of Muslims spreading especially to the regions where Christians live, some Christian writers have entered the race for disparagement against Islam, the Qur'an and St. Muhammad. They claimed that St. Muhammad was not a true prophet and the Quran was not a divine book. In fact, they tried to distort the historical facts. The struggles and conflicts between Christians and Muslims has continued throughout history as a politically / militarily and culturally. Along with the 18th century, the westerner intellectuals have taken the lead in examining Islam in its own direction by having seen him superior to every field. One of them was the Dutch orientalist Dozy who wrote the book called De Voornaamste Godsdiensten: Het Islamisme. This work was translated into Turkish by Abdullah Cevdet under the name of History of Islam and many refutations were written by the intellectuals of that time. One of these rejections is History of Islam, written by Filipeli Ahmed Hilmi. In this work, we try to examine to western authors from the birth of Islam, especially Dozy's views on Islam, Qur'an and St. Muhammad, with based on the book History of Islam written by Filipeli Ahmed Hilmi.

Keywords