MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİCİ EĞİTİMİ İLE TÜKETİCİ HAKLARI BİLİNÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2017-8
Number of pages: 315-333
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışma Konya Selçuk Üniversitesi kampüs alanı içinde bulunan Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin, tüketici eğitimi ile tüketici hakları bilinç düzeylerinin araştırılması ve bu bilinç düzeylerinin kız ve erkek öğrenciler üzerinde etkisinin saptanması amacına yöneliktir. Çalışma her okuldan rastgele seçilen 100 er öğrenci olmak üzere toplamda 300 öğrenciyle yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, SPSS 17 paket programı kullanılmış ve verilerin değerlendirilmesinde, frekans dağılımı, kikare, t test, Anova, regresyon ve korelasyon analiz yöntemlerinden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen verilere göre; öğrencilerin tüketici hakları bilinç düzeyleri %57 olarak bulunmuş, kız ve erkek öğrencilerin bilinç düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunamamış ve öğrencilerin %35 inin alışveriş öncesi piyasa araştırması yapmaya olumlu baktıkları görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this study was to examine the knowledge level of the students of vocational high schools in Konya Selçuk University Campus, namely Vocational High School of Social Sciences, Vocational High School of Health Sciences and Vocational High School of Technical Sciences about consumer rights and responsibilities, consumer behaviours, and consumer training. The study also examined possible differences between male and female students on that subject. Participants of this study were 100 students of Social Sciences, 100 students of Health Sciences and 100 students of Technical Sciences Vocational High School, totally 304 students. In this study, consumer consciousness point of every students and average level of them (%57) have been calculated as to 10 questions of the survey. Although consumer consciousness difference between male and female consumers was calculated as %3, it is not meaningful as to ki square test. On the other hand, as to the faculties of the vocational school, it was found that there is a meaningful difference between student’s consumer consciousness. By analysing consumer behaviours of the students, it is revealed that only 35% of the consumers make market investigation before buying and those who don’t make market investigation don’t have habits to make plan before buying. In addition to this results, buying factor models for male and female students have been set by analysing related items of the survey.

Keywords