CEMİL MERİÇ’İN “BU ÜLKE”SİNDE EDEBÎ TERİMLER, TÜRLER VE DÖNEMLERE DAİR

Author:

Number of pages: 16-26
Year-Number: 2017-8

Abstract

Türk irfan hayatının değerli isimlerinden Cemil Meriç, ne kadar anlatılırsa anlatılsın, ne kadar yazılırsa yazılsın, hâlâ yeterince anlatılamamıştır, yazılamamıştır düşüncesindeyiz. Cemil Meriç’in, eserlerinde dil ve edebiyat ile ilgili konulara çok değindiği de bir gerçektir. Eserleri arasında en çok okunanlardan olan “Bu Ülke”de edebî değerlendirmeleri ile ilgili kısımları paylaşmak bu makalenin yazılış amacını oluşturmaktadır. Cemil Meriç bu eserinde bazı edebî terimlere, türlere ve dönemlere dair değerlendirmelerde bulunmuştur. Bu değerlendirmeler, kanaatimizce çok değerlidir ve bunların ilerleyen zamanlarda araştırmacıların ve bu alanda eğitim alan öğrencilerin çokça dikkatini çekeceğini düşünmekteyiz. Kullandığı dille, kelime dünyasıyla, Türkçenin en iyi kullanıcılarından olan Cemil Meriç’in edebî terimler, türler ve dönemlerle ilgili tanımlamaları, yaklaşımları, değerlendirmeleri de dili kullanım derecesinde… Edebî terimleri, türleri ve dönemleri ilim ve irfan sahibi biri olarak değerlendiren Cemil Meriç’in tanımlamaları, yaklaşımları; terimleri zihinlere daha da iyi yerleştirecek durumda. Konuyu, “Bu Ülke” adlı eseriyle sınırlandırarak ele almaya çalıştığımız bu çalışmada “dil”, “kelime”, “söz”, “kamus”, “argo”, “uydurma dil”, “nazım”, “nesir”, “yazar”, “hiciv”, “roman”, “dergi”, “kitap”, “gazete”, “yeni”, “Nevyunanîlik”, “Servet-i Fünûn”, “Fecr-i Ati” konuları ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

Cemil Meriç, one of the valuable names of the Turkish lorean life, is still being told how much it is written, how much it is written, and how much it is written. It is also a fact that Cemil Meriç is very interested in issues related to language and literature in his works. It is the purpose of this article to share the parts of literary evaluations in "Bu Ülke" which is one of the most read among his works. In this work, Cemil Meriç has found some literary terms, types and periods. These evaluations are invaluable in our opinion, and we think that they will draw much attention from researchers and students who are trained in this area in the future. Cemil Meriç's definition of literary terms, types and periods, approaches, evaluations in the level of language use ... The definitions of Cemil Meriç who interprets literary terms, types and periods as having knowledge and wisdom , Approaches; It will set the terms even better in minds. In this work, which we try to deal with by limiting our work to "Bu Ülke", we will try to find out the meaning of "language", "word", "dictionary", "slang", "fabricated language" , "satire", "novel", "magazine", "book", "newspaper", "new", "Nev Greek", "Servet-i Fünûn", "Fecr-i Ati" were discussed.

Keywords