ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ YETERLİK ALGILARI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2017-9
Number of pages: 361-377
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve öz yeterliklerinin ne düzeyde olduğu, aralarında anlamlı bir ilişki olup olmadığı; öz yeterliğin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumu yordayıp yordamadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma, ilişkisel tarama modeli niteliğindedir. Araştırmanın örneklemini Mersin Üniversitesinde değişik branş ve sınıf düzeylerinde bulunan öğretmen adaylarından tabaka örnekleme yöntemiyle seçilmiş 400 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak ‘Öğretmen Yeterlik Ölçeği’, ‘Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği’ ve ‘Kişisel Bilgi Formu’ kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 20.0 programı kullanılarak yapılmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve öz-yeterlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerinden yararlanılmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının öz yeterlik algıları ile tutumları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı Pearson-Moment Çarpımı Korelasyonu yöntemiyle analiz edilmiştir. Ayrıca öz yeterliğin tutumu yordamasına ilişkin ise regresyon analizi yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; öğretmen adaylarının öz yeterlik algılarının “yeterli” seviyede ve mesleğe yönelik tutumlarının ise ‘biraz katılıyorum’ düzeyinde olduğu görülmektedir. Öz yeterlik algısı ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutum arasında orta düzeyde ve pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının öz yeterlik algılarının mesleki tutumunu anlamlı bir şekilde yordayıp, toplam varyansın yaklaşık % 2’sini açıklamaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of the present study is to determine self-efficacy beliefs and attitudes towards profession levels of pre-service teachers and to identify the relationship between two variables. The research is based on survey method. The sample of the research consists of 400 students selected by layer sampling method from the prospective teachers at different branches and class levels in Mersin University. 'Teacher Proficiency Scale', 'Attitude Scale Towards Teaching Profession' and 'Personal Information Form' were used as data collection tools in the research. The research data have been analyzed via SPSS 20.0. In order to identify self-efficacy beliefs and attitudes towards profession of pre-service teachers, frequency, average and standard deviation values have been used. Furthermore, whether there is a meaningful relationship between self-efficacy beliefs and attitudes towards profession, the data have been analyzed via Pearson Moment Correlation Coefficient. In order to highlight whether self-efficacy predicts attitudes towards profession or not, regression analysis has been conducted. According to findings obtained without working; It is seen that the self-efficacy perceptions of the teacher candidates are at the "adequate" level and the attitudes towards the profession are at the "somewhat agree" level. It has been found that there is a significant relationship between the self-efficacy perception and the attitude toward the teaching profession in moderate and positive direction. The teacher significantly predicts the occupational attitudes of the applicants' self-efficacy perceptions and explains about 2% of the total variance.

Keywords