DUYGUSAL ZEKÂNIN İŞ PERFORMANSI VE BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİSİ: KAHRAMANMARAŞ’TA ÜRETİM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Author:

Year-Number: 2017-9
Number of pages: 108-130
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, duygusal zekânın iş performansı ve bazı demografik özellikler ile olan muhtemel ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Kahramanmaraş ilinde üretim sektörlerinde faaliyet gösteren çeşitli işletmelerde çalışan toplam 203 kişi üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Anket sonucu elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; duygusal zekâ boyutları (kendi duygularını değerlendirme, başkalarının duygularını değerlendirme, duyguların kullanımı ve duyguların düzenlenmesi) ile çalışanların iş performans düzeyleri arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca duygusal zekâ boyutunun (duyguların düzenlenmesi) cinsiyet ve eğitim düzeyi değişkenine göre; duygusal zekâ boyutunun (duyguların kullanımı) ve iş performansı düzeyinin medeni durum değişkenine göre; duygusal zekâ boyutlarının (başkalarının duygularını değerlendirme, duyguların kullanımı) ve iş performansı düzeylerinin gelir düzeyi değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği de tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this research, it is aimed to determine the possible relationship between emotional intelligence and job performance and some demographic characteristics. For this purpose, a total of 203 people working in various enterprises operating in the production sectors in Kahramanmaraş province were surveyed. Questionnaire was used as data collection method in the research. The data obtained from the questionnaires were analyzed by using the SPSS program. According to the results of the research; it was determined that there was a statistically significant positive correlation relationship between dimensions of emotional intelligence (self-emotions appraisal, other-emotions appraisal, use of emotion and regulation of emotion) and employees' job performance levels. It was also determined that dimension of emotional intelligence (regulation of emotion) vary significantly among gender and level of education variable; dimension of emotional intelligence (use of emotion) and levels of job performance vary significantly among marital status variable; dimensions of emotional intelligence (other-emotions appraisal, use of emotion) levels of job performance vary significantly among level of income.

Keywords