SAĞLIK ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARI

Author:

Year-Number: 2017-9
Number of pages: 203-213
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapılan çalışmalarda yaşlı ayrımcılığının en çok yapıldığı yerlerden birinin sağlık hizmetleri olduğu ve çoğunlukla gençler tarafından yapıldığı belirtilmektedir. Bu araştırma sağlık alanında öğrenim gören ön lisans öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı tipteki bu çalışma, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında araştırmaya katılmayı kabul eden, iki üniversitede yaşlılıkla ilgili eğitim alan 147 öğrenci ile yapılmıştır. Veri toplanmasında tanımlayıcı soru formu ve Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Değerlendirme Student t testi, Mann-Whitney U Testi ve Kruskal Wallis analiz yöntemleri ile yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, yaşlılıkla ilgili eğitim alan ön lisans öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin olumlu tutum sergilediğini göstermektedir. Tüm öğrencilerde yaşlılık ile ilgili farkındalık oluşturulması, yaşlı nüfusun giderek arttığı toplumumuzda yaşlı ayrımcılığını önlemede yararlı olacağını düşündürmektedir.

Keywords

Abstract

It is stated that one of the places where most of the elderly discrimination is done is health services and mostly done by young people. This research was carried out in order to determine the attitudes of the associate undergraduates who are studying in different departments in the health field. This descriptive study was conducted with 147 students who attended the research in 2015-2016 Academic Year and who were educated in two different universities on aging. A descriptive questionnaire and the Aging Discrimination Attitude Scale were used to collect the data. Student t test, Mann-Whitney U test and Kruskal Wallis analysis were used for the evaluation. The results show that the pre-graduate students who are educated about the elderly show a positive attitude towards the age discrimination. Raising awareness about old age in all students suggests that it will be useful in preventing the elderly discrimination in our increasing population of elderly people.

Keywords