PERFORMANS DEĞERLENDİRME HATALARININ ADLER EKOLÜ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2017-9
Language : null
Konu : Yönetim Bilimleri, İşletme
Number of pages: 18-35
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, yönetim bilimleri alanında sıklıkla üzerinde çalışılan bir alan olan bireysel performans değerlendirme konusu, Alfred Adler’in eserleri ve görüşleri ekseninde ele alınmıştır. Daha özel olarak ifade etmek gerekirse bu çalışmada, performans değerlendirme konusunun bir alt başlığı olan yönetici kaynaklı performans değerlendirme hataları, Adler’in psikoloji ekolü kapsamında açıklanmıştır. İnsan kaynakları yönetimi bağlamında genel anlamda performans değerlendirme konusu üzerinde çok sayıda akademik çalışma olmasına karşın, performans değerlendirme hataları özelinde çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Üstelik performans değerlendirme hatalarının belirli bir psikoloji ekolü kapsamında açıklanması hususu, İngilizce veya Türkçe herhangi bir akademik çalışmaya konu edilmemiştir. Aslında psikoloji alanında eserler vermiş olmasına karşın Adler’in kitap, makale ve konferanslarının hepsinde, yönetici ve çalışanların kendilerini kişilik olarak nasıl kabul ettirmeye çalıştıkları ve bunu performanslarına ne şekilde yansıttıkları gibi performans değerlendirme yazını açısından anlamlı katkılar sunabilecek temel konuları ele almıştır. Bir psikiyatr olarak Adler’in, psikolojik unsurların yönetici ve çalışanlar üzerindeki etkileri konusunda bu derece çarpıcı saptamalar yapabilmesi, kurucusu olduğu kendi ekolünün hem kuramsal hem de yaşamsal konulara aynı ölçüde katkı sağlamayı amaçlamış olması ve bunu da başarabilecek ölçüde kapsamlı içeriğe sahip olmasından ileri gelmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, the subject of individual performance evaluation, a field frequently studied in the field of management sciences, was dealt with in the context of the works and views of Alfred Adler. More specifically, in this study, manager-based performance appraisal mistakes, a subset of performance evaluation, are described in the Adler psychology school. Although there are a large number of academic studies on the topic of performance appraisal in the context of human resources management in general, there are not many studies on performance appraisal errors. Moreover, no academic work in English or Turkish has been the subject of any specific psychological school description of performance evaluation mistakes. Despite the fact that he has given works in the field of psychology, Adler has addressed the basic issues that can provide meaningful contributions to performance appraisal literature by his books, articles and conferences try to make administrators and employees accept themselves as personality and how they reflect this on their performance such as how managers and employees try to recognize themselves as personality and how they reflect this on their performance. As a psychiatrist he was able to make such striking insights into the impact of Adler's psychological elements on managers and employees due to the fact that his own aim was to provide the same amount of contribution to both the theoretical and the vital issues, and to have a sufficiently comprehensive content to accomplish this.

Keywords


 • Adler, Alfred 1994, Genç Kız Psikolojisi ve Cinselliği, Çev. Nesrin Sipahioğlu, 2. Baskı, İstanbul: Düşünen Adam Yayınları.

 • Adler, Alfred 1996b, Psikolojik Aktivite (Üstünlük ve Toplumsal İlgi), Çev. Belkıs Çorakçı, İs- tanbul: Say Yayınları.

 • Adler, Alfred 1999, Cinsiyetler Arsında İşbirliği, Çev. Seçkin Selvi, İstanbul: Payel Yayınevi.

 • Adler, Alfred 2008, Nevroz Sorunları, 2. Baskı, Çev. Ali Kılıçlıoğlu, İstanbul: Say Yayınları.

 • Adler, Alfred 2011a, Yaşama Sanatı, 11. Baskı, Çev. Kâmuran Şipal, İstanbul: Say Yayınları.

 • Adler, Alfred 2011b, Çocukta Yaşamsal Sorunlar, 1. Baskı, Çev. İhsan Kırımlı, Ankara: Alter Yayınları.

 • Adler, Alfred 2011c, Bireysel Psikoloji, 3. Baskı, Çev. Kâmuran Şipal, İstanbul: Say Yayınları.

 • Adler, Alfred 2012a, Bireysel Psikoloji, Çev. Cansu Çelebi, Balıkesir: Altınpost Yayınları.

 • Adler, Alfred 2012b, Çocuk Eğitimi, Çev. Kâmuran Şipal, İstanbul: Cem Yayınevi.

 • Adler, Alfred 2012c, İnsanı Tanıma Sanatı, Çev. Kâmuran Şipal, İstanbul: Say Yayınları.

 • Adler, Alfred 2012d, Yaşamın Anlam ve Amacı, Çev. Kâmuran Şipal, İstanbul: Say Yayınları.

 • Adler, Alfred 2016, Modern Psikoloji, Ed. Taşkın Köksal, Çev. Murat Uhrayoğlu, Ankara: Yason

 • Bayraktaroğlu, Serkan 2003, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sakarya: Sakarya Kitabevi.

 • Erdoğmuş, Nihat ve Medihan Beyaz 2002, “Başarı Değerlemede Atfetme Hatası ve Bir Araştır- ma”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 4.

 • Keskin, Uğur 2012, Yönetim Felsefesi, İstanbul: Değişim Yayınları.

 • Keskin, Uğur, Büyük Köksal ve Elgün Rıza Feridun 2012, Bireysel Performansı Değerlendirme- de Coaching Yaklaşımı, İstanbul: Akis Kitap Yayınları.

 • Uyargil, Cavide 1994, İşletmelerde Performans Yönetimi Sistemi, İstanbul: İ. Ü. İşletme Fakülte- si Yayınları.

 • Yörükhan, Turhan 2000, Alfred Adler Bireysel Psikolojisi, Sosyal Roller ve Kişilik, Ankara: Tür- kiye İş Bankası Kültür Yayınları.

                                                                                                    
 • Article Statistics