KÜLTÜREL MİRAS ALANINDAKİ KÜLTÜR FESTİVALLERİNİN TURİZME ETKİSİ: GÜZELYURT TÜRK-YUNAN DOSTLUK, KÜLTÜR VE TURİZM FESTİVALİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2017-9
Number of pages: 405-412
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kimliğimizle, kültürümüzle, tarihimizle ilgili somut ve somut olmayan değerlerin tümü olarak tanımlanan kültürel mirası barındıran kültürel miras alanları, hem bulunduğu bölge için hem de ülkemiz için turistik açıdan büyük önem arz etmektedir. Bir yörenin simgesi haline gelerek gelenekselleşen, toplumun belleğinde yer edinen ve belirli bir sürede ve isimde düzenlenen etkinlikler olan festivaller ise bir yörenin, bir kültürel miras alanının, tanıtımını ve gelişimini etkileyen önemli unsurlardandır. Bu araştırmanın amacı, Aksaray ili Güzelyurt ilçesinde geçtiğimiz yıl 6.sı düzenlenen Türk-Yunan Dostluk, Kültür ve Turizm Festivali’nin ilçenin gelişimi ve tanıtımına etkileri ile ilgili yerel paydaşların görüşünü almaktır. Nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniğinin kullanıldığı araştırmanın evrenini Güzelyurt ilçesinde bulunan yerel paydaşlar oluşturmaktadır. Yapılan görüşmeler sonrası elde edilen bilgiler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir.

Keywords

Abstract

Cultural heritage sites, which are defined as all of the tangible and intangible values of our culture, our identity and our history, are of great importance both for our region and for our country in terms of tourism. Festivals, which become a symbol of a tradition, which take place in the memory of the society and which are organized in a certain time and name, are important factors affecting the promotion and development of a cultural heritage area. The purpose of this research is to take the view of the local stakeholders concerned with the development and promotion of the province of the Turkish-Greek Friendship, Culture and Tourism festival organized in the sixth year in Aksaray, Güzelyurt province. Interview technique which is one of the qualitative research methods was used in the research and the population of the research are the local stakeholders in Güzelyurt province. The information obtained after the interviews were analyzed by descriptive analysis method.

Keywords