YAŞAM DOYUMU, KAYGI VE MOTİVASYON İLİŞKİSİ İLE İLGİLİ ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 422-434
Year-Number: 2017-10

Abstract

Dünyada yaşanan sosyo-politik değişime bağlı olarak ortaya çıkan kaotik atmosfer tüm dünya ile birlikte ülkemiz bireylerini de etkilemektedir. Bu çerçevede, özellikle gençlerin gelecekle ilgili kaygı yaşamaları muhtemeldir. Bu durumun, gençlerin motivasyonlarını da olumsuz şekilde etkileyebilme potansiyeline sahip olduğu da söylenebilir. Sürekli kaygı (trait anxiety) geleceğe yönelik hissedilen ve bireyin kaygı yaşantısına olan yatkınlığıdır. Bu kaygı türü bireyin o içinde bulunduğu durumdan bağımsız olarak varlığını sürdürür ve bireylerin bazı davranış ve yaşantılarında ağırlığını daha çok hissettirerek yaşamın tümüne yayılır. Bu araştırmanın amacı üniversite gençliğinin yaşam doyumu, kaygı ve motivasyon düzeylerinin yanı sıra bu kavramların birbirleriyle olan etkileşim düzeylerini incelemektir. Araştırma evrenini üniversite gençliği oluştururken, örneklem olarak Dicle Üniversitesi öğrencileri seçilmiştir. Araştırmanın verileri öğrencilere yapılan anket yardımıyla elde edilmiştir. Araştırmada analiz yöntemi olarak ANOVA, T-testi, korelasyon, regresyon kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, yaşam doyumu, kaygı ve motivasyonla ilgili anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The chaotic atmosphere resulting from socio-political change in the world affects our country's individuals as well as the whole world. In this context, it is probable that the young people are concerned about the future. It can also be said that this situation has the potential to negatively influence the motivation of young people. Trait anxiety is the tendency towards the future and the individual's anxiety. This type of anxiety continues to exist independently of the individual in which he or she is present and spreads to the whole of life, making the individual feel more weight in certain behaviors and experiences. The aim of this research is to examine the level of life satisfaction, anxiety and motivation of university youth as well as the interaction levels of these concepts with each other. While the population of research was formed by university youth, Dicle University students were selected as a sample. The data of the study were obtained by the questionnaire to the students. ANOVA, T-test, correlation, regression were used as the analysis method in the study. As a result of the research, meaningful results related to life satisfaction, anxiety and motivation have been reached.

Keywords