SOSYAL MEDYA ve TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE’DEKİ SOSYAL MEDYA KULLANICILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2017-9
Number of pages: 36-54
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, sosyal medyanın tüketicilerin satın alma öncesi ve sonrasındaki davranışları ile sosyal medya ilişkisini ve bu davranışlarda bazı demografik değişkenlere göre farklılık olup olmadığını ortaya koymaktır. Çalışma Türkiye’deki sosyal medya kullanıcıları üzerinde yürütülmüştür. Araştırmaya ilişkin verileri toplamak için anket tekniğinden yararlanılmıştır. Soru seti oluşturulurken İşlek’in (2012) kullandığı ölçekten faydalanılmıştır. 425 sosyal medya kullanıcından elde edilen veriler amaca uygun bir istatistik programı yardımı ile analiz edilmiştir. Araştırmada güvenilirlik analizi, faktör analizi, betimsel analizlerin yanı sıra cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyi değişkenlere göre tüketicilerin satın alma öncesi ve sonrası davranışlarının farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek amacıyla bağımsız örneklem t-testi kullanılmıştır. Sonuç olarak, sosyal medyada satın alma öncesi ve sonrası tüketici davranışı ile yaş ve eğitim düzeyi değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Ayrıca, sosyal medyada satın alma sonrası tüketici davranışı cinsiyet değişkenine ve sosyal medya kullanımının satın alma sürecine etki düzeyi eğitim düzeyine göre farklılaşmaktadır.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is revealing the relationship between consumers’ behavior on before and after purchasing and social media while revealing the whether consumers’ behavior is changeable according to demographic variables. The research was conducted on social media users in Turkey. To collect data which is related to research, questionnaire method was used. While forming question set, scale which was used by İşlek (2012) was utilized. Data which were get from 425 social media users were analyzed with statistical program which is appropriate to goal. Reliability analysis, factor analysis and descriptive analysis were used as well as independent sample t-test which was for understand that whether the consumers’ before and after purchasing behavior differ according to gender, age and educational level. Therefore, statistically meaningful difference was found between consumers’ before and after purchasing behavior in social media and variables which are age and educational level. In addition, after purchasing behavior in social media become dissimilar according to gender variable and impact of social media usage on purchasing process differs with respect to educational level.

Keywords