DİJİTAL MEDYA VE SOSYALLEŞME: 6-12 YAŞ ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMESİNE DAİR EBEVEYN GÖRÜŞLERİ (İSTANBUL ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2017-9
Language : null
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 245-270
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilgisayar ve internet odaklı dijital medya, çocuk oyunlarını, çocuk eğitimini ve onların sağlığını, daha geniş anlamda çocukların sosyalleşmesini de etkilenmektedir. Dijital medya teknolojisiyle oluşturulmuş sosyal paylaşım siteleri bireysel ve toplumsal yaşama yeni bir alan açmaktadırlar. Dijital medyanın tüm bu pozitif görünen etkileri yanında, sosyal yaşamda çocukları tehdit eden birçok olumsuz eylem ve görüntüleri de barındırmaktadır. Çocukların uzun süre interneti kullanmaları sebebiyle internet bağımlılığı hızla yayılmaktadır. Bu bağımlılık çocukların her bakımdan gelişimlerini olumsuz etkilemektedir.Çocuklar giderek daha çok dijital medya ile etkileşim içinde olmaktadır. Bu etkileşimler çocukların sosyalleşmesinde gittikçe artmaktadır. Kentsel aileler, komşu, akraba, mahalle sakinleri ve doğal ortamları ile ilişkilerinin niteliği bu etkileşimin artmasında etkili olabilmektedir. Buna karşın geleneksel sosyalleştirici kurumların etkileri giderek azalmaktadır. Bu nitel çalışmada, tüme varımsal bir yöntem izlenmiş olup, yarı yapılandırılmış mülakat ve gözlemlerden yararlanılmıştır. İstanbul’un Küçükçekmece, Şişli ve Üsküdar ilçelerinde yaşayan ebeveynlerin gözlem, deneyim ve düşüncelerine göre çocuk-dijital medya etkileşimleri değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

Computerand internet-baseddigitalmediaeffectschildren'sgames, children'seducationandtheirhealth, morebroadly, thesocialization of children. Socialnetworkingsites, whicharebased on digitalmediatechnologyhaveconstitutednewspacesforindividualandsocial life. Duetothechildrenuse of the internet long-term, internet addiction has beenspreadingrapidly. The internet addictionaffectschildren'sdevelopment in allrespectsnegatively. Children is gettingincreasingly in interactionwithsocialmedia. Thenature of theirrelationswith urban families, neighbours, relatives, neighbourhoodresidentsandtheirnaturalenvironments can have an effect on theincreasing of thisinteraction. On thecontrary, theeffect of traditionalinstitutions is graduallydecreasing. Inthisqualitativestudy, an inductivemethod, and semi-structuredinterview, observationsareused. Positiveandnegativeconsequences of digitalmediaandchildrenrelationsareevaluatedaccordingtotheparents’ observations, experiencesandthoughtswhoareliving in İstanbul'sdistricts Küçükçekmece, Şişli and Üsküdar.

Keywords


 • Akdemir, Merve, Gülçin Con (2016) Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongre, 26-27 Şubat 2015, Kongre Kitabı, Edit. Burak Özçetin, C. Sözeri, İ. Sayımer vd. Alternatif Bilişim Derneği Yayınları, İstanbul. Arı, Ramazan (2008) Eğitim Psikolojisi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

 • Arslan, Yunus, Nefise BULGU (2010) Pamukkale Journal of Sport Sciences 2010, Vol. 1, No. 1, Pg: 08-22.

 • Bak, Mustafa (2011) Çocuk Gelişimi, Cinius Yayınları, İstanbul. Binark, Mutlu Derl. (2007) Yeni Medya Çalışmaları, Dipnot Yayınları, Ankara.

 • Buckingham, (2006). “Children and New Media”, Leah A Lievrouw,.,and Sonia Livingstone, Edited by., Handbook of New Media: Social Shaping and Social Consequences of ICTs, Student Edition, Sage Publications

 • Buckıngham, David (2007), Digital Media Literacies: Rethinking Media Education in the Age of the Internet, Research in International and Comparative Education 2(1), 43-55.

 • Coser, Lewis A. (2011) Sosyolojik Düşüncenin Ustaları: Tarihsel ve Toplumsal Bağlamlarında Fikirler, Çev. Himmet Hülür, Serhat Toker, İbrahim Mazman, 2. Baskı, De Ki Basım Yayım Ltd.Şti.

 • Demir Gürdal, Ayça (2013) Sosyolojinin İhmal Edilen Kategorisi Çocuklar Üzerinden Çocukluk Sosyolojisine ve Sosyolojiye Bakmak, "İş, Güç" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Ekim/October, Cilt/Vol: 15, Sayı/Num: 4, Page: 1-26.

 • Fiske, John (2003) İletişim Çalışmalarına Giriş, Çev. Süleyman İrvan, Bilim ve Sanat Yayınları, 2.. Basım, Ankara

 • Giddens, Anthony (2012) Sosyoloji, Yay. Haz. Cemal Güzel, Kırmızı Yayınları, İstanbul.

 • Hurrelman, Klaus (2002) Einführung in die Sozialisationtheorie, Beltz Verlag, Winheim und Basel.

 • İnal, Kemal (1980) “Durkheim’in Eğitim Anlayışı”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakül- tesi Dergisi Yayın Tarihi: 1980 Sayı: 2 Cilt: 24, s. 511-518.

 • Maccoby, Eleanor E. (2007) “Historical Overview of Socialization Research and Theory”, Grusec, Joan E., Hasting, Paul D. Ed. Handbook Of Socialization Theory And Research, The Guilford Press. McQuail, Denis, Sven Windahl (2010) Kitle İletişim Modelleri, Çev. Konca Yumlu, İmge Kitabevi Yayınları, 3. Baskı, Ankara. Özçetin, Burak, vd. Edit. (2013) Yeni Medya Çalışmaları:Kuram, Yöntem, Uygulama ve Siyasa, I. Ulusal Kongresi, 7-8 Mayıs 2013, Kocaeli, Kongre Kitabı. Özçetin, Burak, vd. Edit. (2016) Yeni Medya Çalışmaları, II. Ulusal Kongre, 26-27 Şubat 2015, İstanbul, Kongre Kitabı. Livingstone, Sonia, Ellen J. Helsper (2008) "Parental Mediation of children's Internet Use", Jornal of Broadcasting & Electronic Media · November. Miller, Patricia H. (2008) Gelişim Psikolojisi Kuramları, Çev. Zeynep Gültekin, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara. Ritzer, George (2011) Sosyoloji Kuramları, Çev. Himmet Hülür, DeKi Yayınları, Ankara. Schiller, D. (1996). Theorizing communication: A history. New York: Oxford University Press. Small, Garıy, Gigi Vorgan (2009) E-Beyin-Modern Beynin Evrimi, Çev. Merve Duygun, Omega Yayınları, İstanbul. Teker, Necmettin (1987) "Öğrenme-Öğretme Süreçleri ve Yeni Teknolojiler", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt. 20., sayı:1, 389-394. Turner, Jonathan H., Leonard Beegly,Charles Powers (2010) Sosyolojik Teorinin Oluşumu, Çev. Ümit Tatlıcan, Sentez Yayıncılık, Bursa. Wallace, Ruth A.,Allison Wolf (2012) Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Çev. L. Elburuz, M. Rami Ayas, Doğu Batı Yayınları, Ankara. Witte, James C., Susan E. Mannon (2010) The Internet Social Inequalities, Rutledge. Yavuzer, Haluk, M. Ruhi Şirin (2013) I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt 1 ve Cilt 2. İstanbul, Kasım 2013.

                                                                                                    
 • Article Statistics