ÖĞRETMENLERİN OKULDA İNTERNET VE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 715-731
Year-Number: 2017-10

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ilk ve okullarda görev yapan öğretmenlerin internet ve teknoloji kullanımına ilişkin sanal kaytarma davranışlarının incelenmesidir. Çalışma, İstanbul ili Başakşehir ilçesindeki ilk ve ortaokul türündeki kamu okullarında görev yapan 484 öğretmen ile yürütülmüştür. Araştırmaya ilişkin verileri toplamak için anket tekniğinden yararlanılmıştır ve kullanılan anket Aykut Akca (2013) tarafından geliştirilmiştir. Araştırma nicel araştırma desenlerinden ilişkisel tarama modelinde oluşturulmuştur. Elde edilen veriler IBM SPSS programında t-test ve ANOVA testleriyle analiz edilip, sonuçlar tablolar halinde sunulmuştur. Analizde öğretmenlerin sanal kaytarma davranışları ve bu davranışların nedenleri incelenmiştir. Araştırmada cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, internet kullanma becerileri değişkenlerine göre mesai saatlerinde iş dışı internet kullanımı gerekçelerinin farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek amacıyla gerekli analizlerden yararlanılmıştır. Sonuç olarak, öğretmenlerin mesai saatlerinde iş dışı internet kullanım gerekçeleri ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen yaş, mesleki kıdem ve internet kullanma becerilerine göre öğretmenlerin mesai saatlerinde iş dışı internet kullanım gerekçeleri farklılaşmaktadır.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to investigate the cyberloafing behaviors, which is caused by internet and technology usage, of teachers working in primary and secondary type of public schools. The study was carried out with 484 teachers working in primary and secondary school public schools in Başakşehir district of Istanbul province. Survey technique was used to collect the data related to the survey, and the technique was developed by Aykut Akca (2013). The research was based on a relational screening model which is one of the quantitative research methods. The obtained data were analyzed by t-test and ANOVA tests in IBM SPSS, and the results are presented in tabular form. In the analysis, the teachers' the cyberloafing behaviors and the reasons of these behaviors are examined.In the study; the necessary analyses were used to determine whether the reasons for non-business internet usage during working hours differ according to gender, age, occupational seniority, internet usage capabilities. As a result, despite the fact that there is no significant difference in terms of age, professional seniority, internet use skill level, internet usage frequency and internet continuous uninterrupted period in case of non-work internet usage during working hours, there were differences according to duration of internet usage.

Keywords