9 NUMARALI VARNA ŞER’İYYE SİCİLİNİN TANITIMI VE FİHRİSTİ

Author:

Number of pages: 756-809
Year-Number: 2017-10

Abstract

Şer‘iyye sicilleri Osmanlı Devleti’nin idarî, siyasî, askerî, adlî, sosyo-ekonomik ve kültürel yapısının ortaya konulmasında birinci elden kaynaklar arasında yer almaktadır. Şer'iyye mahkemelerinde tutulan bu vesikalar hukuki ihtilafların yanı sıra merkezden gönderialen ferman, berat, emir ve hükümler, sefere çıkan ordunun ihtiyaçlarıyla ilgili yapılan hazırlıklar, alım-satım olayları, vasi, vekil ataması, bağış, rehin, evlenme-boşanma, borç tescilleri, vakıflarla ilgili kayıtlar, gıda ve eşya fiyatları gibi sosyo-ekonomik, kültürel, idari ve siyasi yapı ile ilgili çok çeşitli bilgileri ayrıntısıyla ihtiva etmektedir. Bu açıdan şeri’yye sicilleri toplumların ve milletlerin sosyal, siyasi ve ekonomik tarihlerinin açıklanması açısından önemlidir. Bu çalışmada 9 numaralı Varna defteri incelenerek tanıtılmıştır. Defter hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra defterde yer alan belgelerin tasnifi yapılmış ve belgeler özetler halinde verilmiştir.

Keywords

Abstract

Şer'iyye recordings are among the primary sources for revealing the administrative, political, military, judicial, socio-economic and cultural structure of the Ottoman State. In addition to the legal disputes, these documents held in the sheriff's courts are also subject to a variety of legal issues such as ferman, berat, orders and provisions sent to the headquarters, preparations related to the needs of the army of the army, buying and selling incidents, guardianship, proxy appointment, donation, pledge, records on foundations, and a wide range of information on socio-economic, cultural, administrative and political structures such as food and goods prices. From this point of view, shari'a regeneration is important in terms of explaining the social, political and economic histories of societies and nations. In this study, Varna Book No. 9 was examined and introduced. After giving brief information about the book, the documents in the book have been sorted and the documents have been summarized

Keywords