TARİHSEL SÜREÇTE FLÜTÜN GELİŞİMİ VE İLERİ FLÜT TEKNİKLERİNİN GÜNÜMÜZ TÜRK BESTECİLERİ TARAFINDAN KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Number of pages: 127-150
Year-Number: 2017-10

Abstract

Avant-garde çalış teknikleri; flüt başta olmak üzere farklı enstrümanlarda kullanılan ses efektleridir. Flütte uygulanan ileri çalış teknikleri; tınısal anlamda gelenekselliğin dışına çıkılarak rastlantısal ve endüstriyel ses üretim aracı şekliyle kullanılmakta, dolayısıyla günümüz bestecilerinin, icracıların ve dinleyenlerin ilgisini çekmektedir. Flütün son derece popüler, yeniliğe açık, çalış tekniği ve ürettiği ses skalasıyla gelişebilen bir enstrüman olması sebebiyle özellikle Avrupa, Amerika ve Uzak doğu ülkelerinde yenilikçi çalış tekniklerinin yer aldığı üslupta çok sayıda yeni flüt eseri bestelenmektedir. Dünya çapında kullanılan ileri çalış tekniklerinin yeni kuşak Türk bestecilerinin flüt eserlerinde kullanıp kullanılmadığını araştırmak, eğer kullanılmış ise ne tür ileri flüt tekniklerinin yer aldığını göstermek adına yeni kuşak Türk bestecileri içinde yer alan ve flüt için eser yazan bestecilerin eserleri varsa ses kayıtları incelenmiş, Türkiye’de bu skalada yer alan flüt eserlerinin var olup olmadığı araştırılarak ulusal ve uluslararası platformda bestecilerimizin yirmi birinci yüzyıl flüt literatürüne nitel ve nicel katkısına değinilmiştir.

Keywords

Abstract

Avant-garde playing techniques; sound effects used in different instruments, especially flute. Advanced playing techniques applied to flute; it is used in the form of a random and industrial voice production device in the form of a musical sense, out of tradition, thus attracting attention of contemporary composers, performers and listeners. Since the flute is an extremely popular, innovative, workable instrument and an instrument that can be developed with a sound scale, many new flute compositions are composed in the style of innovative play techniques, especially in Europe, America and Far Eastern countries. In order to show how advanced study techniques used worldwide are used in flute works of new generation Turkish composers and to show what kind of advanced flute techniques are used if they are used. The sound recordings are examined in the case of works of composers who write in new generation Turkish composers and who write works for flute. This subject was investigated the presence of flute artifacts on this scale and addressed the qualitative and quantitative contribution of our composers to the twenty-first century flute literature on national and international platforms.

Keywords