ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖĞRETMEN MOTİVASYONUNA ETKİSİ: BAHÇELİEVLERDEKİ LİSELERDE BİR UYGULAMA
THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON TEACHER MOTIVATION: AN APPLICATION AT HIGH SCHOOL IN BAHÇELİEVLER

Author : Kübra ACUN
Number of pages : 122-132

Abstract

Bu çalışmanın amacı örgüt kültürünün öğretmen motivasyonu üzerindeki etkisini belirlemektir. Yaptığı işten haz duymayan gerekli motivasyona sahip olmayan bireylerin başarılı sonuçlar elde etmesi oldukça zordur. Her sektörde geçerli olan bu gerçek, öğretmenler için de geçerlidir. Çalıştığı okulda yönetimle sorun yaşayan, kendini kurumuna bağlı hissedemeyen, mobbing’e maruz kalan öğretmenlerden yüksek performans göstermeleri beklenemez. Burada önemli olan okul yönetimi tarafından doğru motivasyon araçlarının seçilip uygulanabilmesidir. Öğretmenlerin motivasyonunu sağlayan önemli bir unsurun da örgüt kültürü olduğu düşünülmektedir. Araştırmamızın örneklemini İstanbul ili Bahçelievler ilçesindeki liseler oluşturmaktadır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan izin doğrultusunda toplamda 351 öğretmene uygulanan anketimizin tamamı analize tabi tutulmuştur. Elde edilen verilerin tamamı SPSS 20 istatistik programında analiz edilmiştir. Verilerin analizinde demografik bilgilerin elde edilmesinde tanımlayıcı bulgulara yönelik frekans analizi, ölçeklerin güvenilirliğine yönelik Cronbach’s Alpha güvenilirlik testi, hipotezlerin hangisinin kabul edileceğini belirleyebilmek için öncelikli olarak çapraz tablolar ve sonra ANOVA testi, faktör yapılarının belirlenmesine yönelik olarak faktör analizi ve faktör analizinden elde ettiğimiz gruplar arasındaki ilişki Pearson Korelasyon katsayısı ile incelenmiştir. Yapılan analiz neticesinde örgüt kültürü unsuru ile öğretmen motivasyonu unsuru arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu ve bu ilişkinin pozitif ve güçlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Kültür, Örgüt Kültürü, Motivasyon, Öğretmen Motivasyonu, Yönetim

Read:1857

Download: 752