DİSLEKSİ TEŞHİSİ KONMUŞ ÇOCUKLARA DRAMA İLE OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ
TEACHING READING AND WRITING BY DRAMA FOR CHILDREN DIAGNOSED WITH DYSLEXIA

Author : Yelda ÇOLAK
Number of pages : 225-243

Abstract

Bu çalışmanın amacı, disleksi teşhisi konmuş öğrenciye drama yöntemiyle okuma yazma öğretiminin etkililiğini belirlemektir. Bu amaçla dislektik çocuklara drama yöntemiyle okuma yazma öğretiminin etkililiğini mevcut şekliyle belirlemek hedeflendiği için vaka çalışması yapılmıştır. Çalışmanın evrenini 2018/2019 Eğitim öğretim yılı içinde Ankara ili merkez ilçesinde disleksi teşhisi almış çocuklar oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini evde özel eğitim dersi alan disleksi teşhisi konmuş ikinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak araştırmacı tarafından oluşturulan ‘Kişisel Bilgi Formu’, ‘Harfleri Tanıma Kontrol Formu’, ‘Yazma Testi’ Görüşme Formları’, ‘Drama Etkinlikleri’, ‘Ses Kayıtları’, fotoğraf kullanılmıştır. Veri toplama araçlarından elde edilecek verileri, çözümlemek ve değerlendirmek üzere içerik analizi tercih edilmiştir. Öğrenciye araştırmacının da etkinliklere katılımıyla on iki drama etkinliği uygulanmıştır. Etkinlik sonrası görüşmeler yapılmış, gözlem formu doldurulmuştur. Araştırmanın sonunda öğrencinin etkinliklerle elde ettiği bilginin kalıcı hale gelmesinde drama yönteminin olumlu katkısının olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrenci yaparak yaşayarak öğrendiği, etkinliklerde aktif olarak yer aldığı için drama yönteminin, öğrenmenin kalıcılığını artırdığı düşünülmektedir.

Keywords

Disleksi, okuma-yazma, drama yöntemi

Read:1180

Download: 398