1924 İLE 2005 YILLARI ARASINDAKİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA YER ALAN HUKUK KONULARININ İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF LAW SUBJECTS IN SOCIAL STUDIES CURRICULA BETWEEN 1924-2005

Author : Abdullah GÖKDEMİR - Bayram POLAT
Number of pages : 344-360

Summary

Bu araştırmanın amacı 1924 ile 2005 yılları arasındaki Sosyal Bilgiler öğretim programlarında yer alan hukuk konularının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda 1924’den 2005’e kadar olan ilkokul, ortaokul ve ilköğretim Sosyal Bilgiler öğretim programları incelenmiştir. Bu programlarda hukuk konularının yer aldığı dersler ve bu derslerin haftalık ders saatleri, üniteler ve programlarda yer alan amaçlar tespit edilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni, veri toplama tekniği olarak da doküman analizi kullanılmıştır. Doküman analizi yöntemiyle toplanmış olan veriler, betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda 1924’den 2005’e kadar olan ilkokul, ortaokul, ilköğretim Sosyal Bilgiler öğretim programı ve Sosyal Bilgiler dersinin kapsamına giren tarih, coğrafya, yurt bilgisi derslerinin programları incelendiğinde hukukla ilgili konuların ve kavramların yer aldığı, aynı zamanda yıllar içerisinde ünitelerin ve amaçların dağılımı değişse de içeriğin birbirine yakın olduğu görülmüştür.

Keywords

Sosyal Bilgiler öğretimi, öğretim programı, hukuk

Read:686

Download: 202