GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN “SANATÇI” KAVRAMINA İLİŞKİN ZİHİNSEL İMGELERİ
FACULTY OF FINE ARTS AND DESIGN STUDENT’S MENTAL IMAGINATIONS ABOUT THE CONCEPT OF ARTİST

Author : Metin UÇAR
Number of pages : 328-343

Summary

Bu araştırma; Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinin “sanatçı” kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeleri ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları, Grafik Tasarım, Resim ve Seramik- Cam Bölümlerinde öğrenimlerine devam eden 168 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerden, “Sanatçı …………benzer çünkü ………… gibidir” cümlesini tamamlamalarıyla veriler elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi modeli kullanılmıştır. Çalışma sonunda öğrenciler, sanatçı ile ilgili olarak toplam 69 adet geçerli metafor üretmiştir. Bu metaforlar, ortak özellikleri bakımından irdelenerek on farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. Söz konusu bu kavramsal kategorilerin katılımcı türü, bölümler ve üretilen metaforlar açısından önemli derecede farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Keywords

Sanat, Sanatçı, Metafor, Güzel Sanatlar, Zihinsel İmge,

Read:754

Download: 259