BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA UYGULANAN DÂHİLİ İSTİKRAZIN TERCÜMÂN-I HAKİKAT, SABAH VE VAKİT GAZETELERİNE YANSIMALARI
REFLECTIONS OF THE INTERNAL LOAN BORROWED DURING WORLD WAR ONE IN TERCÜMÂN-I HAKİKAT, SABAH AND VAKIT NEWSPAPERS

Author : Nevim TÜZÜN - Neslihan ALTUNCUOĞLU
Number of pages : 136-158

Abstract

Balkan Savaşları'nın yorgunluğu ve yoksulluğuyla bir oldubitti sonucu kendini Birinci Dünya Savaşı'nın içinde bulan Osmanlı Devleti, söz konusu savaşı finanse edebilmek için çeşitli yöntemlere başvurmuştur. Devlet, bu doğrultuda 1915 Nisanı'ndan itibaren kâğıt para çıkarmış, tedavüle sürülen kâğıt paraya karşılık ise Almanya'dan yüklü miktarda borç almak zorunda kalmıştır. Savaşın devam ettiği 1918 yılında kâğıt paranın doyum noktasına ulaşması ve Almanya'nın artık Osmanlı Hükümeti'ne borç vermedeki isteksizliği, Osmanlı Devleti'ni tarihinde ilk defa geniş halk kitlesinin tasarrufuna yönlendirmiştir. Osmanlı Hükümeti, 3 Nisan 1918 tarihinde çıkardığı bir kanun ile % 5 faizli ve 20 yıl vadeli uzun süreli bir istikraza başvurmuştur. Osmanlı Devleti, vatandaşlarını istikraza teşvik edebilmek için o güne değin daha önce denenmemiş çeşitli propaganda yöntemlerine başvurarak halkı tahvil satın almaya ikna etmeye çalışmıştır. Bu çalışmada da söz konusu süreçte uygulanan dâhili istikraz diğer bir ifade ile iç borçlanmanın dönemin önemli gazetelerinden olan Tercümân-ı Hakikat, Sabah ve Vakit Gazeteleri'ne yansımaları ele alınmıştır.

Keywords

Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı, Gazete, İstikraz, Dâhili İstikraz.

Read:1221

Download: 453