ORHAN HANÇERLİOĞLU’NUN “TOPRAK” ADLI HİKÂYESİNDE TEMSİLÎ ANLATI ve “MİMESİS”
REPRESENTATIVE STORY AND "MIMESIS" IN ORHAN HANÇERLİOĞLU'S “TOPRAK” STORY

Author : İlknur AY
Number of pages : 63-73

Summary

Bir metnin edebîlik vasfı kazanması, onun kurgulanmış olmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Bu, Aristo’nun “mimesis” (yansıtma) ve “katharsis” (arınma) kavramlarıyla da yakından ilgilidir. Zira, gerçek hayattan alınan olay ya da durum kurmaca dünyada kurgulama unsurlarıyla yeniden ele alınarak estetik bir şekilde sunulur. Böylelikle okurun bu kurmaca dünyada yolculuk yapıp sonunda metnin anlamına ulaşması sağlanır. Dolayısıyla kurgu malzemesini yazar dış âlemden seçmekle birlikte kendi bakış açısıyla eserin iç dünyasında ifâde eder. Hikâyenin kendisi belli bir şekilde yaşayan insanların temsilî bir göstergesi olarak karşımıza çıkarken gösterilen ise, yaşam gerçeği olarak dikkatlere sunulur. Bu çalışmada da edebî eserde olgusal gerçekliğin kurgusal gerçekliğe dönüştürülüşü açısından Orhan Hançerlioğlu’nun “Toprak” adlı hikâyesi ele alınmış ve bir anlatıda hem metnin anlam katmanları hem de derinden yüzeye üretim süreci ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Anlatı bileşenleri, kurgu, öykü, söylem, “mimesis”, “katharsis”, Orhan Hançerlioğlu, “Toprak”.

Read:1019

Download: 349