ÖĞRETMEN ADAYLARININ KENDİLERİNE YÖNELİK DİJİTAL OKURYAZARLIK DEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ
RESERACH ON PRESERVICE TEACHERS’ OWN PERCEPTION OF DIGITAL LITERACY

Author : Yasin ÖZTÜRK - Yusuf BUDAK
Number of pages : 156-172

Abstract

Bu araştırmanın amacı; dijital okuryazarlık hakkında öğretmen adaylarının kendilerine yönelik değerlendirmelerini belirlemek ve bu değerlendirmeleri belirli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Fen Bilgisi Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dallarında öğrenimine devam eden 340 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Acar (2015) tarafından geliştirilen “Dijital Okuryazarlık Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler SPSS 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık bakımından kendilerini “Çok Yeterli” seviyede gördükleri belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının kendilerine yönelik dijital okuryazarlık değerlendirmelerinin; cinsiyet, öğrenim gördükleri sınıf düzeyi, kişisel bilgisayara ve sosyal medya hesaplarına sahip olma değişkenleri açısından anlamlı derecede farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölüm ve günlük internet kullanma sürelerinin ise kendilerine yönelik dijital okuryazarlık değerlendirmelerinde anlamlı farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Sürekli değişim ve gelişim içerisinde olan dijital teknolojilere yönelik uyum çalışmalarının öğretmen adaylarının dijital okuryazarlıkları üzerindeki önemi vurgulanmıştır.

Keywords

Okuryazarlık, Dijital Okuryazarlık, Öğretmen Adayları

Read:1081

Download: 373