GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDE PİYANO BAŞARISI VE DUYGUSAL ZEKA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (İSTANBUL AVNİ AKYOL GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖRNEĞİ)
THE STUDY OF THE RELATİONSHİP BETWEEN PİANO SUCCESS AND EMOTİONAL INTELLIGENCE AMONG STUDENTS IN MUSIC DEPARTMENT OF FINE ARTS HIGH SCHOOL IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES (CASE OF İSTANBUL AVNİ AKYOL HİGH SCHOOL OF FİNE ARTS)

Author : Yavuz DURAK - Ebru SELEK
Number of pages : 86-98

Abstract

Bilindiği gibi Güzel Sanatlar Liseleri, ortaöğretim düzeyinde mesleki müzik eğitimi veren kurumlardır. Hiç kuşkusuz; Eğitim fakültelerinin müzik öğretmenliği ana bilim dalları, konservatuarlar ve güzel sanatlar fakültelerinin müzik ve sahne sanatları bölümlerinde okumayı hedefleyen müzik bölümü öğrencileri için piyano dersi oldukça önem arz etmektedir. Yapılan araştırmalarda sadece yetenek ve zekânın enstrüman eğitiminde yeterli olmadığı görülmüş ve EQ ile ister sanatçı ister öğretmen veya müzik araştırmacısı olmayı hedefleyen GSL öğrencilerinin piyano ders başarısı ile anlamlı bir ilişkisinin olup olmadığı tespit edilmek istenmiştir. Bu çalışmanın amacı; güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin piyano başarısının duygusal zekâ boyutu ile arasındaki ilişkinin irdelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda İstanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi’nde öğrenim gören 9, 10, 11 ve 12. sınıf müzik bölümü öğrencilerine, kişisel bilgi formu ve Ergin (2017)’nin uyarlama çalışması olan Duygusal Zekâ Ölçeği Adölesan Kısa Formu uygulanarak, anket sonuçları SPSS 23 programında değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda duygusal zekâ ve piyano başarısı cinsiyete, yaşa, piyano çalışma süresi, piyanoya ilgi ve evinde piyano olması durumu ile arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmıştır. Fakat elde edilen verilere göre duygusal zekâ ölçek skoru ile piyano başarı puanları arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.

Keywords

Müzik Eğitimi, Piyano Eğitimi, Duygusal Zekâ, Başarı, Güzel Sanatlar Lise

Read:1311

Download: 490