ISSN:2149-9225

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ AKADEMİK PERSONELİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ÖLÇÜLMESİ: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖRNEĞİ


Adalet, herhangi bir olay hakkında hukuku ve kuralları gözetmek ile eşdeğer bir kavramdır. Bu kavram kişilerin sosyal hayat içerisinde bulundukları yer, konum ya da özelliklerine bakılmaksızın önem verdikleri en önemli olgulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Örgütsel adalet ise, organizasyonların ya da örgütlerin kendi içlerindeki herhangi bir olayla ilgili adaleti sağlamaları ya da gözetmeleri anlamına gelmektedir. Bu kavram kişilerin çalışma hayatındaki durumlarından, çalışma hayatına bakış açılarına dek tezahür eden bir mahiyete sahiptir. Bu çalışmada Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde bulunan meslek yüksekokullarında çalışan akademik personelin örgütsel adalet algılarının incelenmesi amacıyla iki bölümden oluşan anket uygulanmaktadır. İlk bölümde demografik özellikleri ölçen bir ölçek kullanılırken ikinci bölümde Niehoff ve Moorman (1993) tarafından geliştirilen “Örgütsel Adalet Ölçeği” kullanılmaktadır. Ölçek 20 sorudan oluşmakta olup, sorular 5’li likert ölçeğine göre hazırlanmıştır. Çalışma evrenini Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde bulunan meslek yüksekokullarında çalışan akademik personeller oluşturmaktadır. Bu bağlamda akademik personelin örgütsel adalet anlayışına bakış açıları incelenecek ve çalışmaya ilişkin sonuç ve önerilerin oluşturulması sağlanacaktır.


Keywords


Örgütsel Adalet, Akademik personel, Meslek Yüksekokulu.

Author: Güliz Müge AKPINAR
Number of pages: 386-399
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/kesit.39316
Full text:
Share:
Kesit Akademi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.