ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİLERİN BATIL İNANÇ DÜZEYLERİ İLE MUTLULUK DÜZEYLERİ VE DİNİ YÖNELİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
AN INVESTIGATION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN SUPERSTİTİON LEVELS AND HAPPINESS LEVELS, RELIGIOUS ORIENTATIONS OF UNIVERSITY STUDENTS

Author : Nurten KIMTER - Nurten TAŞ
Number of pages : 178-220

Abstract

Bu araştırmada, üniversiteli öğrencilerin bâtıl inanç düzeyleri ile dinî yönelim ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Survey (tarama) yöntemi ve anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilen araştırmada çalışma grubunu; evrenden amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat ve Tıp Fakültesi’nden toplam 434 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrencilerin bâtıl inanç düzeylerini ölçmek amacıyla “Yeni Çağ İnanışları Ölçeği”; iç güdümlü ve dış güdümlü dindarlık düzeylerini ölçmek amacıyla “Dinsel Eğilim Ölçeği” ve mutluluk düzeylerini ölçmek amacıyla “Oxford Mutluluk Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizi için bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi (anova) ve korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin bâtıl inançlar (Yeni Çağ inanışları) ve bunun tüm boyutları, iç güdümlü, dış güdümlü dindarlık eğilimleri ile mutluluk düzeyleri arasında pozitif yönde ve anlamlılık düzeyinde ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Yine genel bâtıl inanç düzeyleri ve bâtıl inançların tüm boyutları ile iç güdümlü ve dış güdümlü dindarlık düzeyleri arasında pozitif yönde ve anlamlılık düzeyinde ilişkiler olduğu görülmüştür.

Keywords

Üniversiteli öğrenciler, bâtıl inanç, iç güdümlü ve dış güdümlü dindarlık, mutluluk.

Read:1182

Download: 487