MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK UYGULANAN YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ (HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO ÖRNEĞİ)
EVALUATION OF FOREIGN LANGUAGE (ENGLISH) PROGRAM FOR VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS (HARRAN UNIVERSITY VOCATIONAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES)

Author : Eyüp İZCİ - Elvan GÖKÇEN - Ahmet KARA
Number of pages : 84-100

Abstract

Meslek Yüksekokullarına okutulan Yabancı Dil (İngilizce) dersi temel düzeyde dil becerilerini sağlayıcı niteliktedir. Eğitimde uygulanan programların verimliliğini ve başarısını ortaya çıkarmada öğretim programlarının değerlendirilmesi çok önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı; Harran Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda uygulanmakta olan Yabancı Dil (İngilizce) dersi öğretim programının öğrenci görüşlerine yönelik olarak bağlam, girdi, süreç ve ürün (CIPP) modeli ile değerlendirilmesidir. Araştırmanın evrenini, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı bahar dönemi Yabancı Dil (İngilizce) dersini almış ve almakta olan küme örnekleme yöntemi kullanılarak ulaşılabilen ve gönüllülük esasına dayalı olarak seçilen 433 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin İngilizce dersi öğretim programı hakkındaki değerlendirmelerinin tespit edilmesinde Karataş (2007: 82) tarafından geliştirilen “Öğrenci Değerlendirme Anketi” kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda öğrencilerin İngilizce dersi öğretim programını kısmen yeterli buldukları, öğretim programı hakkındaki değerlendirmelerinin bölüm değişkenine göre anlamlı farlılık gösterdiği (p<0.05), buna karşılık program hakkındaki değerlendirmelerinin cinsiyet ve yaş grubu değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir (p>0.05).

Keywords

Program geliştirme, Program değerlendirme, CIPP Modeli

Read:1060

Download: 374