ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMESİNDE METİN TÜRLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Secondary School Students' Opinions on Text Types in Developing Reading Skills

Author : Abdullah GÜNGÖR - Fatih KANA
Number of pages : 437-455

Abstract

Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin okuma becerisi kazanmasında metin türünün etkisini ortaya koymaktır. Çalışmaya Karabük ilinin Eflani ilçesinden tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen beş ortaokul öğrencisi katılmıştır. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasının kullanılmış olduğu bu çalışmada, verilerin analizi için geliştirilen sorular araştırmacı tarafından 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı okuma becerileri dersi kazanımlarından hareketle ve uzman görüşleri alınarak oluşturulmuştur. Elde edilen veriler “bütüncül tek durum araştırması”na göre analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda katılımcıların algı düzeyleri ile yine katılımcılar tarafından okunan metin türleri ile arasında anlamlı yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca örneklem grubundaki öğrencilerin, okuduklarını anlama oranları ve bu doğrultuda metne yönelik sorulara verdikleri cevapların okunan metin türüne göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle fabl ve tiyatro metinleri başta olmak üzere genel anlamda öğrencilerin olay çevresinde gelişen edebi metinleri daha iyi anladığı ve bu metinlere yönelik olarak geliştirilen sorulara daha anlamlı cevaplar verdikleri görülmektedir. Çalışma sonucunda ulaşılan bulgular ilgili literatürle karşılaştırılarak tartışılmıştır.

Keywords

Okuma Becerisi, Metin, Metin Türü

Read:831

Download: 304

Atıf Bulunamadı