NÜZÛL SÜRECİNDE AHKÂMIN KRONOLOJİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON CHONOLOGY OF AHKAM İN THE PROCESS OF REVELATİON

Author : Nizamettin ERGÜVEN
Number of pages : 226-260

Abstract

Öz Hz. Peygamber’in yirmi üç yıllık elçiliği döneminde İslam dininin inanç, ibadet, ahlak ve hukuk konusundaki emirleri ve yasakları peyderpey inmiştir. İbadet ve hukuk konusunda inen ahkâmın Hz. Peygamber’in bi’seti döneminde hangi yıl içerisinde ilk defa emredildiğini ve uygulandığını sîret, hadis, fıkıh ve tefsir alanındaki eserlerden faydalanarak tespit etmeye çalıştık. Bu ahkâmın toptan inmeyip yıllara göre dengeli ve tedrici olarak serpiştirildiği görülmektedir. Ahkâmın bu şekilde sıralanmasının altında yatan hikmet ve sebeplerden şunlar öne çıkmaktadır: Manevi açıdan iman ve sabrı artırmak, daha sonra vaz edilecek ahkâmın uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla öncelikli gelen hükümler, İlk neslin kemiyet ve keyfiyet gücü dikkate alınarak zamana ve zemine uygun olarak gelen hükümler, vahyin indiği coğrafyada var olan bazı uygulamaların değiştirilmesi, düzeltilmesi ya da tastik edilmesine yönelik gelen hükümler, toplumda kökleşmiş bazı yanlış adetlerin sosyal yapı dikkate alınarak aşamalı olarak yasaklanmasına yönelik gelen hükümler, daha önce hükmü bulunmayan konuların Hz. Peygamber’e arz edilmesine bağlı olarak, ona cevap mahiyetinde gelen hükümler.

Keywords

İslam hukuku, peygamberlik süreci, ibadet, tedricilik, fıtrat, soyolojik yapı

Read:1026

Download: 375