MOLLA NƏSRƏDDİN SİZİ DEYİB GƏLMİŞƏM EY MƏMİN MÜSƏLMAN GARDAŞLARIM

Author : Şehrabanı ALLAHVERDİYEVA
Number of pages : 173-177

Abstract

Azerbaycan ədəbiyyatı mətbuatı tarihində ilk inqilabi demokratik satirik məcmua olan “Molla Nəsrəddin” jurnalı 1906-cı il aprelin 7-də (19-da) «Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlarım» hayğırışı ilə mübarizə meydana girir. Bu jurnalın nəşri ilə Mirzə Cəlil Azərbaycan ictimai fikir, ədəbiyyat və mətbuatı tarixində yeni dövrün təməlini qoyur. İster milli müstəmləkə ağalığını, İran və Türkiyə despotizmini, istərsə də xalq Kütlələrini ağlagəlməz dərəcədə istismar edən burjua mükədar hökmranlığını ifşa edirdi. Qaniçən xanlar, bəylər və miədarlar, mövhumatçı ruhanilər jurnalın kəsgin satira hədəfinə çevrilirdi. Jurnal bütün dünya Müsəlmanlarına xitab edən dili ilə az bir zamanda Yaxın ve Orta Şərqdə yanqı oyadır.

Keywords

Cəlil, despot, satira,xalq,jurnal

Read:1198

Download: 403

Atıf Bulunamadı