SES EĞİTİMİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ MÜZİK TEKNOLOJİLERİ ARAÇ GEREÇ VE YAZILIMLARI KULLANIM DURUMLARI (İÇ ANADOLU BÖLGESİ ÖRNEĞİ)
VOCAL TRAINING LECTURERS THE USE OF MUSIC TECHNOLOGIES TOOLS AND SOFTWARE (EXAMPLE OF CENTRAL ANATOLIA REGION)

Author : Hasan Delen - - Hasan DELEN
Number of pages : 251-260

Abstract

Araştırmanın amacı, üniversitelerde görev yapmakta olan bireysel ses eğitimi öğretim elemanlarının ders saatleri içerisinde müzik teknolojileri araç-gereçleri ve yazılımlarından ne derece faydalandığını ortaya koymaktır. Bu amaç ve önem doğrultusunda; araştırmacılar tarafından hazırlanan ve üç uzman onayından geçen yarı yapılandırılmış görüşme formu, İç Anadolu Bölgesi’nde bazı üniversitelerde görev yapan ses eğitimi alanındaki 20 öğretim elemanına sunulmuştur. Elde edilen görüşler içerik analizi yapılarak bulgulara erişilmiştir. Ses eğitimi öğretim elemanlarının ders saatleri içerisinde, çoğunlukla teknolojik araç-gereçlerden faydalandığı, teknolojik araç-gereç olarak ise bilgisayar ile cep telefonu kullandığı, müzik teknolojileri araç-gereçleri olarak metronom ve harici kayıt cihazlarını daha çok tercih ettiği ayrıca çevrimiçi-çevrimdışı müzik teknolojileri yazılımları olarak cep telefonunun kendi ses kayıt yazılımı ve nota yazım programlarını sıklıkla kullandıkları sonuçlarına varılmıştır.

Keywords

müzik eğitimi, müzik öğretmenliği, müzik teknolojileri, ses eğitimi.

Read:619

Download: 229