EYLEMCİLİKTE KULLANILAN STRATEJİK HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHP) YÖNTEMİ KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF STRATEGIC PUBLIC RELATIONS PRACTICES USED IN ACTIVISM BY USING METHODS OF ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP)

Author : Abdullah Yıldırmaz - Fatma GEÇİKLİ
Number of pages : 49-69

Summary

Kurumsal yönetimler bugüne dek sık sık küçük toplulukların potansiyelini görmeme eğiliminde olmuşlardır. Kar amaçlı olan veya olmayan, ya da hükümete bağlı örgütlerin büyük bölümünün hiçbir eylem grubunun meşruluğunu kabul etmemesi bu yanılgıyı daha da derinleştirir. Oysa tüm örgütler en azından arada bir iç ve dış kaynaklı bu güç çekişmelerini yaşamaktadır. Eylemcilikle ilgili kaynaklara bakıldığında, adına ister baskı grubu, ister toplumsal çıkar grubu ya da gündem grubu densin, bu gruplarla ilgili bir dizi temel varsayımlarla karşılaşırız. Bu terimlerden her biri beraberinde ince anlam farklılıkları getirse de hepsi aynı şeyi ifade eder: Bir amaç uğruna bir örgüte baskı uygulamak üzere kurulan insan toplulukları. Halkla ilişkiler uygulayıcıları temel çatışmaların çözümünde önemli rol oynayabilir. Halkla ilişkiler yaklaşımlarına bağlı olarak, dış unsurların baskısında olan örgütlerin karşı kaşıya kaldığı sorunları hafifletebilir ya da daha da alevlendirebilirler.

Keywords

Eylemcilik, Halkla İlişkiler, Stratejik Halkla İlişkiler, Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP)

Read:494

Download: 176