FÂ’İZ EFENDİ VE ŞÂKİR BEY MECMUASI’NDA FİHRİST, TERCİ-İ BEND, TERKİB-İ BEND, GAZEL, GAZEL-İ MÜZEYYELLER VE SEYYİD VEHBÎ’NİN BİLİNMEYEN BİR GAZEL-İ MÜZEYYEL-İ BÎ-NUKADI
IN FÂ'IZ EFENDI AND ŞÂKIR BEY MECMUAH, FIHRIST, TERCI-I BEND, TERKIB-I BEND, GHAZEL, GHAZEL-I MÜZEYYELS AND UNKNOWN GHAZEL-İ MÜZEYYEL-İ BÎ-NUKADI OF SEYYİD VEHBÎ

Author : Münevver SEVİM - - Metin HAKVERDİOĞLU
Number of pages : 157-169

Summary

Klasik Türk edebiyatında şairler şiirlerini dîvan ve mecmualarda toplamışlardır. Bu yüzden edebiyatımızın en büyük kaynağı bu eserlerdir. Fâ’iz Efendi ve Şâkir Bey Mecmuası da özellikle Lâle Devrine ışık tutması bakımından önemli bir kaynaktır. Bu mecmua, Süleymaniye Kütüphanesi’nin Halet Efendi Bölümü’nde yer almaktadır. 636 varaktan oluşan mecmuada toplam 502 adet şiir mevcuttur. İçerisinde 256 kaside, 160 tarih, 19 gazel-i müzeyyel, 4 gazel, 9 terkîb-i bend, 5 terci-i bend ve diğer nazım şekilleri bulunmaktadır. Bu çalışmamızda Lâle Devri şairlerinin şiirlerini barındıran Fâ’iz Efendi ve Şâkir Bey Mecmuasındaki Fihrist, Terci-i Bend, Terkib-i Bend, Gazel ve Gazel-i Müzeyyellerden bahsedip, inceleme esnasında Seyyid Vehbî’nin Hamit Dikmen tarafından yayınlanan dîvanında yer almadığını fark ettiğimiz bir gazel-i müzeyyelini ele alacağız. Bu gazel-i müzeyyel noktasız harfler kullanılarak yazılmıştır. Türü ise methiyedir. Şiirde, dönemin padişahı olan III. Ahmed ve Sadrazam Damat İbrahim Paşanın ortak yönlerinden övgüyle bahsedilmiştir. Bu çalışma ile Seyyid Vehbî’nin bilinmeyen bu gazel-i müzeyyelini edebiyat âlemine tanıtmak amaçlanmıştır.

Keywords

Anahtar Kelimeler: Fâ’iz Efendi ve Şâkir Bey Mecmuası, Seyyid Vehbî, Gazel-i Müzeyyel, Lâle Devri.

Read:497

Download: 181