ELAZIĞ 1.AMATÖR KÜME FUTBOLCULARININ SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE AGGRESSION LEVELS OF FOOTBALL PLAYERS OF ELAZIĞ 1st AMATEUR LEAGUE

Author : Atakan AKSU - Ömer Faruk TUTAR
Number of pages : 341-351

Abstract

Bu araştırma Amatör futbolcuların saldırganlık düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini; 2019-2020 futbol sezonunda Elazığ ilinde Amatör kümede mücadele eden takımların futbolcuları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 2019-2020 futbol sezonunda Elazığ ilindeki 1. Amatörde mücadele eden takımlardan random yöntem ile seçilen 14 takımdan 200 amatör futbolcu oluşturmuştur. Çalışmamıza katılan katılımcıların demografik bilgilerini tespit etmek amacıyla kişisel bilgi formu (Yaş, spor yılı, eğitim durumu ve antrenörle çalışma yılı) ve saldırganlık düzeylerini belirlemek için (Kiper, 1984) tarafından geliştirilen “Saldırganlık Ölçeği’’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır.. Çalışmada hata düzeyi p<0,05 olarak alınmıştır. Bulgular araştırmaya katılan futbolcuların;. Yaş, spor yılı, eğitim düzeyi ve antrenörle çalışma yılı düzeylerine göre saldırganlık ölçeği alt boyutları düzeyleri arasında istatistiki açıdan anlamlı fark olduğu görülmektedir. Çalışmamız bulgularına göre, ölçeğin yıkıcı alt boyut puan ortalamasının 36,30 puan ortalama saldırganlık düzeylerinin düşük olduğu görülmektedir. Atılganlık alt boyutu puan ortalaması incelendiğinde, ortalamanın altında 45,58 olarak saldırganlık puanlarının düşük olduğu görülmüştür. Edilgen saldırganlık alt boyutu incelendiğinde, puan ortalamasının 33,50 ile ortalamanın altında olduğu ve saldırganlık puanının düşük olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak; araştırma sonucuna göre amatör sporcularda saldırganlık düzeylerinin düşük seviyede olduğu görülmüştür. Araştırma bulguları antrenör, sporcu ve araştırmacılara ulaştıralarak sporcu perfonmansına olumlu yönde katkı sağlayacağı kanısındayız

Keywords

Spor, Futbol, Saldırganlık - Sports, Football, Aggression

Read:511

Download: 163

Atıf Bulunamadı