KÜBİST - KONSTRÜKTİVİST ANLAYIŞ İLE GRAFİK ETKİLER BAĞLAMINDA NURULLAH BERK VE GEORGES BRAQUE’IN “İSKAMBİL KÂĞITLI NATÜRMORT” RESİMLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI
A COMPARISON OF NURULLAH BERK AND GEORGES BRAQUE’S “STILL LIFE WITH PLAYING CARD” PAINTINGS IN CONTEXT OF CUBIST - CONSTRUCTIVIST UNDERSTANDING WITH GRAPHIC EFFECTS

Author : Seyit Mehmet BUÇUKOĞLU
Number of pages : 110-119

Abstract

Türk resim sanatının Cumhuriyet Dönemi’nde birçok sanatçı Kübist-Konstrüktivist resim olarak nitelendirebileceğimiz üretimlerde bulunmuşlardır. Türk resmi içinde Nurullah Berk resimlerinin dayandığı temel kaynaklar da Kübizm ve Konstrüktivizm akımları içinde ele alınmalıdır. Sanatçının 1960’lı yıllardan sonra yaptığı resimlerde, ilk dönemlerinde gözlemlenen batılı etkilerin önüne geçen dekoratif öğelerin ve kendi kültüründen beslendiği yerel motiflerin kullanıldığı görülmektedir. Hat ve minyatür sanatının yansımasını içeren pek çok eseri, sanatçının özgün bir kimlik oluşturmasını sağlamıştır. Bu bağlamda Nurullah Berk ve Georges Braque resimlerinin karşılaştırmasında bakış açılarının farklı yönde oluşu, biçimlerin çoğaltılabilirliği, nesnelerin düzlemsel olarak ayrıştırılmaları ve geometrik olarak yorumlanmaları söz konusudur. Her iki sanatçının da kompozisyonlarında ele aldıkları nesnelerin çözümünde grafik etkilere başvurduğu, tekniklerin ve uygulama metodlarının sağladığı yenilikçi ve modern bakış açısını göz önünde bulundurduğu ve evrensel düşünce içinde yeni sanat anlayışına odaklandığı görülmektedir.

Keywords

Anahtar Kelimeler: Nurullah Berk, Georges Braque, Kübizm, Sanat, Grafik.

Read:700

Download: 233

Atıf Bulunamadı