TERÖR OLAYLARININ YOĞUN OLARAK YAŞANDIĞI BAZI ÜLKELERDE KALKINMA GÖSTERGELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: AMPİRİK ANALİZ
A COMPARISON OF DEVELOPMENT INDICATORS IN SOME COUNTRIES WHICH ARE INTENSIVE TO TERRORIAL EVENTS: AMPIRIC ANALYSIS

Author : Seyyid Ali ERTAŞ
Number of pages : 310-316

Abstract

Terör, toplumda kültürel, ekonomik, sosyolojik, psikolojik, hukuki vb. her alanda tahribatlara yol açan olağan dışı bir durum olarak tanımlanmaktadır. İktisat literatürüne göre, belirli zaman aralıklarında ve ekonomideki hareketliliği olumsuz yönde artıran olaylardır. Analiz, Türkiye ile Suriye, Mısır, Afganistan, Pakistan, Nijerya, Irak, Cezayir, Lübnan ve Somali olmak üzere 10 ülkeyi kapsamaktadır. Türkiye’nin bu dokuz ülke karşısındaki kalkınma durumunu belirlemek amacıyla çok değişkenli istatistiksel yöntemlerden kümeleme analizi uygulanmış ve analiz sonucunda Türkiye’nin hangi kümede yer aldığı yani teröre mağdur hangi ülke ile sosyo-ekonomik açıdan birbirlerine benzediğini tespit etmek amaçlanmıştır. Çalışma, hem 10 ülkenin hem de Türkiye’nin göreli gelişme düzeyini ortaya konulması hem de terörün yoğun yaşandığı bu ülkelerin kalkınma göstergeleri açısından karşılaştırılması bakımından literatürdeki boşluğu dolduracaktır. Analiz sonucunda ise Türkiye, Pakistan ve Nijerya ile aynı kümede yer almaktadır yani, kalkınma göstergeleri bakımından birbirine benzemektedirler.

Keywords

Terör, Kümeleme Analizi, Kalkınma.

Read:476

Download: 137

Atıf Bulunamadı