ORTAÖĞRETİM GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE ÖĞRENCİLER TARAFINDAN ARAÇ GEREÇLERİN SAĞLANMASININ ÖĞRETMEN MOTİVASYONUNA ETKİSİ İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
FOR THE SECONDARY VİSUAL ARTS COURSE TEACHER VİEWS RELATED WİTH THE PROVİDİNG MATERİALS BY THE STUDENTS AND İTS EFFECTS ON THE TEACHER’S MOTİVATİON

Author : Yeşim ALAÇAM
Number of pages : 169-176

Abstract

Bu araştırmada, ortaöğretimokullarında okutulan görsel sanatlar dersinde öğrenciler tarafından getirilen ders araç gereçlerinin öğretmen motivasyonunaetkisi incelenmesiamaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma Van ilinin İpekyolu ve Tuşba ilçesine bağlı ortaöğretim okullarında görev yapan, gönüllü 15 görsel sanatlar öğretmeni ile yürütülmüştür. Araştırmada görsel sanatlar dersine ders araç gereçlerinin öğrenciler tarafından sağlanmasının öğretmen motivasyonuyla ilişkisiyle ilgili öğretmen görüşleri alınmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin ders araç gereçlerini sağlaması öğretmen motivasyonuyla doğru bir orantı içerisinde olduğu görülmektedir. Görsel sanatlar dersi uygulamalı bir ders olduğundan derslerde uygulamalı çalışmalar yaptırmak için ders araç gereçlerine gereksinim duyulmaktadır. Ders araç gereçleri eksiksiz bir şekilde derste aktif konumda olan öğrencilerin öğretmen motivasyonuna olumlu bir etkisi olduğu bulgusuna ulaşıldığı görülmektedir.

Keywords

Görsel sanatlar, araç-gereçler, ortaöğretim, öğretmen motivasyonu

Read:1643

Download: 589