TÜRK AİLELERİNDE YABANCI UYRUKLU GELİNLER: BÜKREŞ ÖRNEĞİ
FOREIGN BRIDES IN TURKISH FAMILY: THE CASE OF BUCHAREST

Author : Onur YERLİKAYA ŞAŞMAZ - Yelda SEVİM - Nergis Nazlı SİREK
Number of pages : 6072

Abstract

Tüm toplumlar, aileyi geçmişten günümüze kadar toplumun temel direği olarak kabul etmişlerdir. Birey açısından ilk çevre ve doğal özellikler taşıyan bir ortam olması dolayısıyla oldukça önemli kabul edilmiştir. Küreselleşme ile birlikte, dünyanın çok farklı kültürleri arasında gerçekleşen evliliklerin sayısında da artışlar olmuştur. Ulaşım ve haberleşme imkanlarının çoğalmasıyla, ülkeler arası göçlerle farklı kültür ve dinlerden kadın ve erkeklerin evlenmeleri giderek artmaktadır. Nitel bir araştırma olarak tasarlanan bu çalışmada “durum çalışması” deseni dikkate alınmıştır. Bükreş’te yaşayan Romen kadınlarla evli 8 erkek katılımcının, aile hayatı ve evlilikle ilgili görüşlerinin incelenerek, ailelerinin sosyolojik portresini çizmek amaçlanmıştır. Maksatlı örnekleme yolu ile belirlenen çalışma grubuna veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile yorumlanmış ve NVivo 10 kullanılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda katılımcıların, göç ettikleri ülke ile ilgili yorumları, uyum ve kültürel farklılıklara ilişkin algıları, aile ve evlilikleri ile ilgili düşünceleri ve farklı bir kültürde evlilik konusundaki algıları yorumlanmıştır.

Keywords

Evlilik, Kültürleşme, Göç, Yabancı Gelin

Read:1840

Download: 720