OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN DRAMA ETKİNLİKLERİNDEKİ YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ,
THE EFFECT OF DRAMA ON PRESCHOOL EDUCATION IN CHILDREN'S DEVELOPMENT AREAS

Author:

Number of pages : 221-225

Abstract

Çocukların en önemli öğrenmesi yaparak yaşayarak öğrenmeyle gerçekleşir. Çocukta ilk öğrenme taklit etme ile başlamaktadır. Çocukların ilk taklitleri anne, babalarıdır. Çocukları gözlemlediğimizde aslında her çocuk ailesini yansıtır. Çocuklar, hayal ve gerçek yaşantıları ile davranışları arasında fiziksel ve bilişsel bağlantılar kurabildikçe, taklit becerileri gelişmektedir. Çocuklar evcilik oyunu oynarken yaptıkları taklitler örneğin; annesinin bulaşık yıkaması veya temizlik yapmasını, babasının araba kullanmasını izleyen çocuklar aslında ebeveynlerini taklit ederek çevresini gözlemleyerek bilinçaltında öğrenir. Çalışmanın amacı okul öncesi öğretmenlerin, drama etkinliklerindeki beceri ve davranışlarını, öğretmenlerden alınan cevaplar ve gözlemlenen etkinliklere dayalı olarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemine dayalı olarak gerçekleştirilen çalışmanın verileri Elazığ merkezde bulunan 8 okul öncesi öğretmeniyle mülakat yapılarak çeşitli gözlemler yapılmıştır. Çocukların drama dersi hakkında düşüncelerini tespit etmeye yönelik sorulara yer verilmiştir. Sonuç olarak çalışmaya katılan öğretmenlerin çoğu, çocukların etkinliklere katılımı konusunda okul öncesi eğitimde uygulanan drama etkinliklerinin, çocukları desteklediğini ve çocukların özellikle sosyal, duygusal ve dil gelişimi üzerinde olumlu etkileri olduğunu bir kısım öğretmen ise, sınıf içi ortamın çok elverişli olmaması ve materyal sıkıntısı yüzünden biraz zorluk yaşadıklarını ifade etmişlerdir.

Keywords

Abstract

The most important learning of children begins with learning by living. The first learning in the child to start with imitation. The first imitations of children are their parents. When we observe children, the reality reflects the family of children. Children, if you are able to establish your physical and cognitive behavior with your imagination and real life, we develop your imitations. Icons of imitations of children's house game planning; he learns to wash or clean his mother's dishes, to observe his environment by imitating his parents for children who watch his father driving. The aim of the study was determined with respect to the skills and behaviors of preschool teachers in drama activities, responses received from teachers and observed activities. Elazığ, which organizes the study for interview method, which is one of the qualitative research methods, conducts various observations by interviewing 8 preschool teachers in the center. Make sure that the children do not think about the drama lesson and guide the questions. As a result, most of the teachers who participated in the study showed that drama activities in pre-school education about children's participation supported children and had positive effects on children's social, emotional and language development, some teachers stated that they had some difficulty due to lack of classroom environment and material shortage.

Keywords